กิจกรรมธรรมาภิบาล: Kick-Off ITA 2021 และประมวลจริยธรรม

สำนักงาน กสศ. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และการจัดทำประมวลจริยธรรมของ กสศ. ในการประชุมทีมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย นายนิกร เภรีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการพัฒนาองค์กร และ นายรชต อารีพรรค ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ได้บรรยายให้ความเข้าใจและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA ในปี 2563 ความคาดหวังของการดำเนินงานในปี 2564 บทบาทและส่วนร่วมของบุคลากร รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำประมวลจริยธรรมของ กสศ. ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีผู้จัดการ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน