กิจกรรมหมีทำมาภิบาล #1 (ITA Ready)

สำนักงาน กสศ. จัดกิจกรรมหมีทำมาภิบาล#1 (ITA Ready) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA โดย นายนิกร เภรีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการพัฒนาองค์กร และ นายรชต อารีพรรค ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ได้บรรยายให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน และการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA โดยมีการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างของผู้ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลด้านต่างๆ รวม 8 คน 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบ จัดทำผ่าน Zoom App มีผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน