ใช้ผ้าไหมไทยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

ใช้ผ้าไหมไทยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตผ้าไหม แต่ปัญหาคือ จำหน่ายผ้าไหมได้ในราคาต่ำกว่าทุน บวกกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดคนตกงานและอพยพกลับถิ่นฐานมากขึ้น

มูลนิธิขวัญชุมชน​จึงผลักดันภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหมผ่าน “โครงการส่งเสริมการประกอบการผ้าไหมสร้างสรรค์​ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบขาดโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์สู่ตลาดเป็นธรรม พื้นที่จังหวัดสุรินทร์”

โดยเริ่มต้นที่กระบวนการหนุนเสริมทักษะและปรับการผลิตของคนในพื้นที่​ ต่อกระบวนการผลิตผ้าไหม

“เสริมทักษะ” คือการส่งเสริมทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การย้อมสีธรรมชาติ การมัดย้อม การทอ โดยเน้นการย้อมสีธรรมชาติ เนื่องจากขายได้ราคาสูงกว่าการย้อมสีเคมีเท่าตัว และยังปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ผลิต เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ

“ปรับความคิด” คือการสร้างความมั่นใจในตนเอง ให้พร้อมนำทักษะความรู้ที่ได้ มาปรับปรุงกระบวนการผลิต

ปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจำหน่ายผ้าไหมได้ในราคาที่สูงขึ้น มีเงินเก็บออม มีช่องทางการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ทำให้แรงงานว่างงานในช่วงการแพร่ระบาดโรคโรควิด-19 กลับมามีรายได้อีกครั้ง

อ่านบทความ : ‘ขวัญชุมชน’ มูลนิธิที่ยกระดับแรงงานนอกระบบในชุมชนด้วยโครงการฝึกทักษะ ‘ผ้าไหมสร้างสรรค์’

ได้ที่นี่ : www.eef.or.th/communities/conclusion-01/

ติดตามข้อมูล “โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน”

ได้ที่นี่ : www.eef.or.th/fund/community-base/

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2