Corona Model โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี

Corona Model โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี

เรื่องราวของโรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ตั้งแต่รู้ว่าโรงเรียนจะเปิดสอนตามปกติไม่ได้ คณะกรรมการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ระดมความเห็น เพื่อหาหนทางจัดการศึกษาที่คำนึงถึงความพร้อมของเด็ก ๆ ทั้งโรงเรียนเป็นหลัก และด้วยความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและชุมชนจึงเกิด ‘CORONA MODEL’ ขึ้น

‘CORONA MODEL’ คือการมุ่งจัดการศึกษาตามบริบท ส่งเสริมให้เด็กสร้างความรู้ผ่านการลงมือทำ และดึงความร่วมมือจากชุมชนเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่

โดยพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ ‘โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง’ (TSQP) ของ กสศ. เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษารับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสได้ในระยะยาว

ธีรยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน กล่าวว่า “โจทย์ของเราคือไม่ว่าเด็กจะอยู่ตรงไหนก็ตาม เขาต้องได้รับการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ได้เสริมเติมทักษะชีวิตที่จำเป็น ต่อยอดการเรียนรู้ทางวิชาการตรงตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ๆ แล้วต้องมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น หลักสูตรที่เราออกแบบจึงต้องสามารถทำให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้เท่ากันทุกคนโดยไม่มีใครตกหล่น ด้วยการระดมทั้งข้อมูล เครื่องมือที่จำเป็น และความช่วยเหลือสนับสนุนจากทุกฝ่ายในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง ๆ”

ชวนอ่าน : ‘CORONA MODEL’ นวัตกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเสมอภาค รับสถานการณ์ COVID-19

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2