เริ่มต้นไม่ได้ ไปต่อก็ไม่สุด ปรับอัตราเงินอุดหนุนให้น้องอนุบาลและพี่ ม.ปลาย ได้เรียนจนสุดทาง

เริ่มต้นไม่ได้ ไปต่อก็ไม่สุด ปรับอัตราเงินอุดหนุนให้น้องอนุบาลและพี่ ม.ปลาย ได้เรียนจนสุดทาง

ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 2.5 ล้านคน ที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนของประเทศไทย โดยเฉพาะ 1.3 ล้านคนในกลุ่มยากจนพิเศษที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพียง 1,044 บาทต่อเดือน (หรือ 34 บาทต่อวัน) ตัวเลขดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตรหลาน

สภาวะดังกล่าวส่งผลให้มีนักเรียนจำนวนมากตัดสินใจ ‘เดินออกจากระบบการศึกษา’ เพราะเห็นว่าการหารายได้จุนเจือครอบครัวมีความสำคัญมากกว่าการไปโรงเรียน นอกจากนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ยังพบข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ายังมีอุปสรรคอีกมากที่ทำให้เด็กคนหนึ่ง ‘ตัดสินใจไม่ไปโรงเรียน’ เช่น การขาดแคลนค่าอาหารและค่าเดินทาง หรือความลำบากในการเดินทาง เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน

‘เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน’ จึงมีบทบาทสำคัญที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียน โดยนักเรียนยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาจะได้รับเงินอุดหนุนรายปีจำนวน 1,000 บาท และนักเรียนยากจนในระดับ ม.ต้น จะได้รับเงินอุดหนุนรายปี 3,000 บาท  เสริมด้วย ‘ทุนเสมอภาค’ ที่อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มเติมอีกปีละ 3,000 บาท ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนกลับมาสู่ห้องเรียนอีกครั้ง

แม้ว่าแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวจะมีประโยชน์กับนักเรียนจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล) และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทั้งสองระดับชั้น ส่งผลให้เกิดช่องว่างบนเส้นทางการศึกษาที่เด็กๆ เริ่มต้นไม่ได้ จะไปต่อก็ไม่สุด

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่นักเรียนจะหลุดออกจากระบบการศึกษา และพัฒนาระบบหลักประกันโอกาสการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอเพื่อขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อนุบาล – ม.ปลาย) และปรับอัตราเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน

นอกจากจะเชื่อมเส้นทางการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ให้ขาดกลางทางยังเป็นการลงทุนในศักยภาพมนุษย์ ผลลัพธ์คือวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากขึ้น สร้างผลตอบแทนกลับสู่ประเทศด้วยการเข้าสู่ระบบฐานภาษี และก้าวเข้าสู่ประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : รายงานฉบับพิเศษ สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี 2565

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2