ระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

ระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

ระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ในการคัดกรองนักเรียนยากจน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่สพฐ.ร่วมมือกับ กสศ. และมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาเครื่องมือที่ให้บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ประเมินและคัดกรองเด็กเป็นรายบุคคล จะช่วยให้เด็กทุกคนสามารถอยู่ในระบบการศึกษาโดยได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน
ที่สำคัญระบบนี้จะทำให้ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทราบถึงพฤติกรรมเชิงลึกของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร ต้องดูแลอย่างไร และเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบข้อมูลของนักเรียนไปจนถึงครอบครัวอย่างรอบด้าน ทุกมิติ ไม่ว่าจะเรื่องความเสี่ยงจากการเดินทาง ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของเด็กนักเรียน
ที่สำคัญทำให้เกิดการวางแผนแก้ไขปัญหาที่มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานของ กสศ. กับ สพฐ. และมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักสูงสุดร่วมกันคือ ป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา เพราะเด็กหลายคนมีความตั้งใจการเรียนมาก

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม