‘สงขลา’ พัฒนาพื้นที่นวัตกรรม ‘โรงเรียนชีวิต’ วางระบบการศึกษาเชื่อมโยงส่งต่อทั้งจังหวัด

‘สงขลา’ พัฒนาพื้นที่นวัตกรรม ‘โรงเรียนชีวิต’ วางระบบการศึกษาเชื่อมโยงส่งต่อทั้งจังหวัด

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ หรือ ABE (Area-based Education) เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงความตั้งใจในการทำงานจากพื้นที่เล็ก ๆ ด้วยความพร้อมและต้นทุนที่มี เพื่อให้เด็กเยาวชนทุกคนไม่เพียงเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้จนจบการศึกษาภาคบังคับ แต่คือการผลักดันให้ทรัพยากรมนุษย์ทุกกลุ่ม ได้มีลู่ทางพัฒนาไปถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง

‘กสศ.’ รวมพลังความร่วมมือจังหวัดและกลไกการทำงาน ‘พัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา’ โดยที่ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเป็น ‘เจ้าของปัญหา’ และ ‘บริหารจัดการศึกษา’ ร่วมกันในรูปแบบกลไกการทำงานระดับพื้นที่ โดยมี 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1.กลไกบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
2.เชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กเยาวชนคนด้อยโอกาสของพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียว
3.แผนจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่สามารถขับเคลื่อนต่อไปในระยะยาว
4.พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาหรือดูแลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อย่างเป็นระบ

ABE The Series ‘ตัวแบบจัดการศึกษาเชิงพื้นที่’ ลดความเหลื่อมล้ำ กสศ. ขอชวนทุกท่านร่วมสำรวจความพร้อมและการทำงานที่เริ่มต้นไปแล้วของพื้นที่นำร่อง ‘จังหวัดจัดการตนเอง’ ว่าในแต่ละท้องถิ่นมีโจทย์ตั้งต้น เครื่องมือ วิธีการจัดการ และมีแนวทางการระดมทรัพยากรอย่างไร

อ่านฉบับเต็ม ‘สงขลา’ พัฒนาพื้นที่นวัตกรรม ‘โรงเรียนชีวิต’ วางระบบการศึกษาเชื่อมโยงส่งต่อทั้งจังหวัด ABE The Series ‘ตัวแบบจัดการศึกษาเชิงพื้นที่’ ลดความเหลื่อมล้ำ EP.2

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2