ทุนเสมอภาค

ทุนเสมอภาค นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ ของ กสศ. ที่ออกมาแบบเพื่อให้ช่วย “กลุ่มเป้าหมาย”​ ได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด และทันกับความต้องการ

จากกระบวนการค้นหาเด็กผ่านระบบ iSEE ไปจนถึงขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กทั่วประเทศ ล้วนได้รับความร่วมมือจากทั้งคุณครู ภาคีเครือข่ายและโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นอย่างดี

ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากทุนเสมอภาค มีหลากหลายมิติทั้งต่อเด็ก ผู้ปกครอง และ ชุมชน สิ่งที่เห็นผลชัดที่สุดคืออัตราการมาเรียนที่เพิ่มขึ้นและภาวะโภชนาการของเด็กที่ดีขึ้น

ทั้งหมดล้วนแต่นำไปสู่ ความสุขและชีวิตี่ดีขึ้น โดยมี “ทุนเสมอภาค” ที่เป็นเหมือน “ประตูสู่โอกาส”​

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม