ทุนเสมอภาค

ทุนเสมอภาค นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ ในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ ของ กสศ. ที่ออกมาแบบเพื่อให้ช่วย “กลุ่มเป้าหมาย”​ ได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด และทันกับความต้องการ

จากกระบวนการค้นหาเด็กผ่านระบบ iSEE ไปจนถึงขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กทั่วประเทศ ล้วนได้รับความร่วมมือจากทั้งคุณครู ภาคีเครือข่ายและโรงเรียนแต่ละแห่งเป็นอย่างดี

ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากทุนเสมอภาค มีหลากหลายมิติทั้งต่อเด็ก ผู้ปกครอง และ ชุมชน สิ่งที่เห็นผลชัดที่สุดคืออัตราการมาเรียนที่เพิ่มขึ้นและภาวะโภชนาการของเด็กที่ดีขึ้น

ทั้งหมดล้วนแต่นำไปสู่ ความสุขและชีวิตี่ดีขึ้น โดยมี “ทุนเสมอภาค” ที่เป็นเหมือน “ประตูสู่โอกาส”​

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2