8 ทักษะการศึกษาของโรงเรียนแห่งอนาคต

8 ทักษะการศึกษาของโรงเรียนแห่งอนาคต

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเพิ่มทักษะความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ที่จะกลายเป็นทรัพยากรบุคคลในอนาคต
วันนี้ กสศ. ชวนคุณครูและผู้บริหารโรงเรียน เติมทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตเพื่อสร้างความพร้อมให้กับเด็กๆ ของเราในฐานะพลเมืองโลก ซึ่งที่มาของ 8 ทักษะนี้ มาจากรายงาน Shaping the Future of the New Economy and Society ของ World Economic Forum เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ สร้างมาตรฐานใหม่ และความเคลื่อนไหวครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของระบบการศึกษา
และนี่คือ 8 ลักษณะสำคัญของทักษะการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการแห่งอนาคต

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2