ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เสริมความเท่าเทียม ต่อยอดความฝัน

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เสริมความเท่าเทียม ต่อยอดความฝัน

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คือทุนให้เปล่าที่จะมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความเหมาะสม เพื่อให้เด็กในทุนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เป็นการพัฒนาระบบการศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษาในประเทศ ให้ตรงกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

นอกจากจะเป็นทุนที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแล้ว โครงการนี้ยังเป็นโครงการที่วางแผนระยะยาว โดยการแบ่งเงินทุนออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่หนึ่ง-เป็นเงินทุนไว้สนับสนุนสถาบันการศึกษาสำหรับนำไปพัฒนาคุณภาพการสอน
ส่วนที่สอง-เป็นเงินทุนมอบให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนกว่า 2,500 ทุน โดยทุนนี้จะครอบครุมค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบประหยัดที่จะแบ่งออกเป็น
– แบบ 5 ปี สำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 ให้เรียนปวช. ต่อเนื่องถึง ปวส. หรือ อนุปริญญาสายอาชีพ
– ​แบบ 2 ปี สำหรับนักเรียนช้ัน ม.6 หรือ ปวช.3 ให้เรียน ปวส. หรือ อนุปริญญาสายอาชีพ
ส่วนที่สาม-ให้การสนับสนุนผู้อบรบหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้เด็กทุนได้รับประสบการณ์การทำงานจริง

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังมีเป้าหมายในการสร้างอาชีพชั้นสูงซึ่งมีแนวโน้มที่ต้องการของตลาดในประเทศเราในอนาคตอีกด้วย

นักเรียนที่ได้รับทุนไป เมื่อจบการศึกษาจะสามารถทำงานสร้างรายได้ให้ตนเอง และสร้างมูลค่าให้แก่ประเทศได้อีกมาก เรียกว่าทั้งมีประโยชน์ต่อประเทศ และช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กๆ ไปพร้อมกันด้วย

ในตอนนี้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มีสาขาที่เปิดรับ 3 สาขา ได้แก่

1 สาขาเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First-Curve) และอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve)
2 สาขาที่ขาดแคลนในจังหวัด หรือ กลุ่มจังหวัดที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่
3 สาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM)

สำหรับ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่น 2 มีแนวทางการพัฒนา 2 เรื่อง คือ

1. การให้ทุนเชิงรุก (Strategic Grant) ให้ความสำคัญกับสถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการผลิตกำลังคนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยเป็นการพัฒนากำลังคนสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมุ่งให้การสนับสนุนทุนสถาบันที่มีโครงการความร่วมมือผลิตบุคลากรให้แก่บริษัทที่มีความชัดเจนและสาขาที่ให้การสนับสนุน จะเน้นสาขาที่มีโอกาสได้รับการเข้าทำงานสูง

2. ระดมความร่วมมือผ่านการร่วมทุนกับบริษัทต่าง ๆ เป็นกรอบแนวคิดสำคัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาในการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และสร้างกำลังคน ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Coporate Social Responsibility : CSR) เป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินงานของหลายองค์กร กสศ. สามารถใช้หลักการข้างต้นในการแสวงหาความร่วมมือในลักษณะ Co-funding หากได้รับการสนับสนุน งบประมาณทุนการศึกษาจะลดลง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โทร : 02-079-5475

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2