กิจกรรมธรรมาภิบาล: ร่างประมวลจริยธรรม กสศ.

ผจก. เน้นความสำคัญของการจัดทำร่างประมวลจริยธรรม กสศ. ในการประชุมทีมประจำเดือนธันวาคม 2563 โดย นายนิกร เภรีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการพัฒนาองค์กร และ นายรชต อารีพรรค ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ได้บรรยายให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการจัดทำประมวลจริยธรรมของ กสศ. ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่ง ผจก. ได้แต่งตั้งคณะทำงานในเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจัดทำร่างโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางของคณะกรรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) คาดว่าจะประกาศใช้บังคับประมวลจริยธรรม กสศ. ได้ประมาณเดือนเมษายน 2564 มีผู้บริหาร บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน