ปัญหานักเรียนยากจนที่ล้าหลังกลุ่มอื่นถึง 70 ปี

ปัญหานักเรียนยากจนที่ล้าหลังกลุ่มอื่นถึง 70 ปี

มีการเผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนมัธยมจากสำนักข่าว BBC ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ว่านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มยากจนอาจใช้เวลาถึง 70 ปี ที่จะตามทันนักเรียนกลุ่มอื่นในระบบการศึกษา GCSE (ระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14 – 16 ปี โดยมีรายวิชาให้ศึกษามากกว่า 40 รายวิชา)

จากข้อมูลพบว่าในอังกฤษนักเรียนที่ยากจนจะประสบความสำเร็จน้อยและเป็นไปได้ยากมาก เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมชั้น กรณีแบบนี้เริ่มเป็นมาตั้งแต่ปี 2011 และมีแนวโน้มว่ายังคงเป็นเช่นนี้ไปถึงปี 2090 รวมไปถึงข้อมูลที่แสดงว่านักเรียนในกลุ่มยากจน เรียนได้ดีในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่แค่ร้อยละ 24.9 เมื่อเทียบกับนักเรียนกลุ่มอื่นๆ

การเสียเปรียบของนักเรียนกลุ่มยากจนที่ถดถอยลงทุกปีตั้งแต่ 2011 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากภาพจะเห็นว่านักเรียนกลุ่มยากจนมีความล้าหลังอยู่ถึง 70 ปี รัฐบาลได้ใช้ผลคะแนนของระบบการศึกษา GCSE ของวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนกลุ่มยากจนและนักเรียนกลุ่มอื่นๆ

ลองคิดว่าถ้านักเรียนกลุ่มยากจนมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล หรือได้ทานอาหารฟรีเป็นเวลา 6 ปี หรือได้รับการดูแลช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือนจะดีต่อนักเรียนกลุ่มนี้หรือไม่รัฐบาลได้ให้ข้อมูลอีกว่าการแข่งขันระหว่างบุคคลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบนี้

เด็กด้อยโอกาสถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือไม่ ?

นิคกิบบ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการศึกษาถึงภูมิหลังของนักเรียนกลุ่มยากจนจะทำให้เข้าใจในตัวพวกเขามากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือหรือเติมเต็มความต้องการกับตัวนักเรียนกลุ่มนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นในขณะที่โรงเรียนอื่นๆก็ได้ปรับปรุงมาตรฐานของแต่ละโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยของชาติด้วยเช่นกันเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

แต่บาร์ตันเลขาธิการของสมาคมโรงเรียนและผู้อำนวยการวิทยาลัยกล่าวว่าในระหว่างที่โรงเรียนกำลังทำสิ่งที่ท้าทายเพื่อปิดช่องว่างระหว่างเด็กกลุ่มยากจนและคนอื่นๆควรจะมีการระดมทุนและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมเพื่อฟื้นฟูความหวังและให้มีการกระจายการสนับสนุนตัวเด็กให้ถูกเข้าถึงมากขึ้น

หากต้องการทำให้ภาพลักษณ์ในสังคมดีขึ้นการระดมทุนเพื่อนักเรียนกลุ่มยากจนทั่วโลกเป็นเรื่องที่ควรต้องทำอย่างเร่งด่วน

มีข้อมูลแสดงว่านักเรียนชาวสก็อตแลนด์ทำได้ดีกว่าในด้านการอ่านการเขียนและการคำนวณซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเขามีวิธีการอย่างไรที่พัฒนาเด็กได้ไกลถึงขนาดนี้

เวลช์ เผยแพร่ข้อมูลว่า การสร้างประสิทธิภาพของโรงเรียน จะใช้รูปแบบของรหัสสี มี 3 สีได้แก่ สีเขียว เหลือง แดงอำพัน เพื่อใช้วัดคุณภาพของโรงเรียนในแต่ละแห่ง

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2