กสศ.ผนึกกำลัง EAC หวังลดเด็กนอกระบบให้เป็นศูนย์

กสศ.ผนึกกำลัง EAC หวังลดเด็กนอกระบบให้เป็นศูนย์

กสศ.ร่วมมือ Educate a Child องค์กรชั้นนำระดับโลกช่วยเด็กสู่การศึกษาได้ภายใน 7 ปี และภาคีนานาชาติ จัดทำยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเด็กนอกระบบ 20 จว. ตั้งเป้าหมายลดจำนวนเด็กนอกระบบให้เป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 13-15 ม.ค. ที่ผ่านมา Dr.Lynn Mortensen ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอาวุโส และ Mr.Michael Morrissey ที่ปรึกษาอาวุโสจาก Educate a Child (EAC) ได้เดินเข้าพบและหารือกับ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กสศ. นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. และคณะผู้บริหาร กสศ. พร้อมหารือกับเครือข่ายองค์กรต่างๆ เช่น UNESCO, UNICEF, Plan International เป็นต้น เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง กสศ. และเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ ในการกำหนดเป้าหมายและจัดทำยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการลดจำนวนเด็กนอกระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ Area-based Zero OOSC Strategy โดย EAC มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ร่วมกำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การทำงานในการลดจำนวนเด็กนอกระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนประถมศึกษา (6-11 ปี) และเล็งเห็นประเทศไทยว่ามีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และมีภาคีความร่วมมือ (Alliance) ที่แข็งแรงในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงต้องการร่วมทำงานด้วย

Dr.Lynn Mortensen กล่าวว่า รู้สึกประทับใจกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกลไกเชิงพื้นที่ในการดูแลและช่วยเหลือเด็กนอกระบบเป็นรายกรณี ที่มีความครอบคลุมและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ใส่ใจต่อการศึกษาของเด็กและชุมชนท้องถิ่น โดยในระยะยาวอยากเห็นประเทศไทยประกาศจุดยืนในการลดจำนวนเด็กนอกระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ และยังต้องการสร้างความร่วมมือกับ กสศ. และภาคีต่อไปเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนร่วมกัน

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารจาก EAC ยังได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมกลไกการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ของ กสศ. เพื่อช่วยเหลือเด็กนอกระบบ

สำหรับ Educate a Child (EAC) เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบใน 50 ประเทศกว่า 10 ล้านคน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาเพียง 7 ปี ภายใต้การสนับสนุนของ Her Highness Sheikha Moza bint Nasser of Qatar