Laowu coffee กาแฟจากแหล่งปลูกคุณภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Laowu coffee เมล็ดกาแฟบ้านเลาวูจากแหล่งปลูกคุณภาพ
ในอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติลีซู ตำบลเมืองแหงกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบตลาดใหม่บนฐานวิถีชนเผ่าลีซู ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจขึ้นมากมาย จากองค์ความรู้เดิมของชนเผ่าที่ได้รับการต่อยอดผ่านการอบรมและการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ทั้งระหว่างคนในชุมชนเองและกับทางผู้เชี่ยวชาญ โดยสินค้าขึ้นชื่อก็คือเมล็ดกาแฟทั้งแบบคั่วบดและไม่บด ที่กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศ สามารถติดตามเมล็ดกาแฟใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ที่