Laowu coffee กาแฟจากแหล่งปลูกคุณภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Laowu coffee เมล็ดกาแฟบ้านเลาวูจากแหล่งปลูกคุณภาพ
ในอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติลีซู ตำบลเมืองแหงกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบตลาดใหม่บนฐานวิถีชนเผ่าลีซู ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจขึ้นมากมาย จากองค์ความรู้เดิมของชนเผ่าที่ได้รับการต่อยอดผ่านการอบรมและการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ทั้งระหว่างคนในชุมชนเองและกับทางผู้เชี่ยวชาญ โดยสินค้าขึ้นชื่อก็คือเมล็ดกาแฟทั้งแบบคั่วบดและไม่บด ที่กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศ สามารถติดตามเมล็ดกาแฟใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ที่

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2