สีสัน พันเผ่า

เสื้อผ้าร่วมสมัย
จากการผสมผสานวัฒนธรรมไทใหญ่ ลาหู่ และคนเมืองพื้นถิ่น อย่างลงตัว

เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าร่วมสมัยบนฐานนวัตกรรมชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนาสินค้าดั้งเดิมของชุมชนให้กลายเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย พร้อมกับผสมผสานวัฒนธรรมไทใหญ่ ลาหู่ และคนเมืองพื้นถิ่นอื่นๆ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนอย่างลงตัว เลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่