พอใจในวิถีพอเพียง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยวิธีธรรมชาติ
จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

​​วิสาหกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียง จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรในอำเภอบ่อพลอยและอำเภอหนองปรือ ซึ่งว่างเว้นจากการทำการเกษตร มาแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่หาได้ภายในชุมชนของตนเองให้มีมูลค่า โดยใช้กระบวนการธรรมชาติ เพิ่มทั้งมูลค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น