Banner
องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่
อุบลราชธานี

อบต.ยางใหญ่เปิดโครงการสอนการขายผ่านออนไลน์ ติดทักษะเทคโนโลยี เพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับชุมชน

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีสัดส่วนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่กำลังไหลเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว กลับได้พลั้งเผลอทำลายบางอาชีพ บางวัฒนธรรมให้จางหายไป โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและชุมชนนอกเขตเทศบาล 

ชาวบ้านตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของกาลเวลา แต่จะทำอย่างไรไม่ให้มีผู้คนตกหล่นรายทางไปมากกว่านี้ หน่วยพัฒนาอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนามัคคุเทศก์ชุมชน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยใช้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสในพื้นที่ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ว่างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับการนำทรัพยากรหรือทุนทางชุมชนที่มีอยู่มาใช้เป็นรากฐาน ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อย่างทุเรียนภูเขาไฟ และการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เบื้องต้นทางโครงการได้มีการรวบรวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 คน ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะได้รับผลกระทบ หากขาดทักษะในการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อสื่อสารและค้าขาย โดยประกอบไปด้วย เด็กนักเรียนทั่วไปในพื้นที่ นักเรียนกศน. ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป กลุ่มเกษตรกรชาวสวนที่มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ

หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการแล้ว ทางหน่วยพัฒนาฯ จึงได้มีการจัดอบรมแนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพเสริมอย่างมัคคุเทศก์ออนไลน์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตลอดจนทั้งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการฝึกอบรมทักษะดังกล่าว ส่งผลให้เกิดกลุ่มเครือข่ายระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับผู้นำชุมชนในระดับอำเภอน้ำยืน เกิดแนวคิดร่วมกันที่จะจัดทำสื่อออนไลน์ “กลุ่มมัคคุเทศก์ชุมชนคนน้ำยืน” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพบนโลกออนไลน์ต่อไปและกลายเป็นอาชีพที่มั่นคงในอนาคต

นอกจากนั้นแล้ว ทางหน่วยพัฒนาฯ ยังได้จัดการอบรมพื้นฐานในการขายสินค้าเกษตรและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในการขายสินค้า เทคนิคการสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนไปถึงการวิธีการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย เป็นต้น โดยองค์ความรู้ที่ทางหน่วยพัฒนาฯ ได้มอบให้ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายวัยแรงงานสามารถประกอบอาชีพตามสมัยนิยมได้ สามารถดำรงชีวิตและใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ทางหน่วยพัฒนาฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมด้วยว่า ชุมชนควรหันมาปลูกพืชผักออร์แกนิคให้มากขึ้น เนื่องจากกระแสรักสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมในตลาด ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางเกษตรได้อย่างเห็นได้ชัด รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเองก็ยังได้ผลประโยชน์ทั้งในเชิงพื้นที่และสุขภาพร่างกายอีกด้วย

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่อาจฟันธงได้อย่างชัดเจนในเร็วว่า พวกเขาจะสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพได้อย่างมั่นคงบนเส้นทางที่ทางหน่วยพัฒนาฯ ได้เสนอแนะไว้ให้ โดยในอนาคตทางหน่วยพัฒนาฯ ยังจำเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ต่อไปเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลสินค้าทางเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและบริการต่าง ๆ ที่ภายในพื้นที่ เพื่อนำทุกต้นทุนที่ชุมชนมีมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนามัคคุเทศก์ชุมชน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยใช้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่

 • โทร: 085-4150717
 • ผู้ประสานงาน: นายปัญญา สะนัย

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

 1. ลดความเลื่อมล้ำของชุมชนในการพัฒนารายได้ และเศรษฐกิจของพื้นที่ตนเองและพื้นที่ข้างเคียง
 2. ชุมชนชาวสวนและประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนคุณทรัพย์และด้อยโอกาสในพื้นที่ สามารถกำหนดราคาสินค้าและบริการ และมีช่องทางการขายที่หลากหลาย
 3. มีเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และทุนทางสังคม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
 4. มีทักษะการติดต่อประสานงาน การทำงานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการจัดจำหน่ายเทคนิควิธีการที่มีศักยภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2