Banner
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นราธิวาส

‘เปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นรายได้’ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสผุดโครงการพัฒนาฝีมือตัดเย็บเสื้อให้กลุ่มสตรีฯ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส คือหน่วยงานพัฒนาอาชีพในจังหวัดนราธิวาสที่มีการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการล่าสุดที่วิทยาลัยชุมชนได้จัดขึ้นคือโครงการ ‘แฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน’ ซึ่งมีที่มาจากการที่อำเภอรือเสาะมีต้นทุนทางอาชีพอย่าง ‘โรงงานแฮนอินแฮน’ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่มีความต้องการในการจ้างแรงงานฝีมือจำนวนมาก

เมื่อเห็นต้นทุนที่ต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ วิทยาลัยชุมชนก็ได้ขยับเข้าไปรับสมัครกลุ่มเป้าหมายจากชุมชน โดยเจาะจงไปที่กลุ่มสตรีในอำเภอรือเสาะที่มีสถานะเป็นแรงงานนอกระบบ คนว่างงาน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีข้อแม้ว่าคนที่เข้ามาสมัครจะต้องมีทักษะพื้นฐานด้านการตัดเย็บชุดพื้นเมืองมาก่อนแล้ว ซึ่งหลังจากผ่านการลงพื้นที่ โครงการก็ได้สมาชิกเข้ามาร่วมงานครบตามเป้าคือจำนวน 60 คน

จากนั้นโครงการก็ได้ออกแบบแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับกลุ่มสมาชิกโดยวางหลักสูตร ‘การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม’ ที่ได้วิทยากรจากโรงงาน แฮนด์ อิน แฮนด์ เข้ามาช่วยเป็นผู้ฝึกสอน โดยจะมีการอบรมตั้งแต่การใช้จักรอุตสาหกรรม การวาดแบบเสื้อ การตัดเย็บทั้งเสื้อยืด เสื้อโปโล และชุดกีฬา

แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการระบาดขึ้นของไวรัสโควิด-19 ทำให้โครงการจำต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานชั่วคราว โดนหันมาอบรมการตัดเย็บหน้ากากผ้าอนามัยให้กับกลุ่มเป้าหมายแทน เพื่อผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด ณ เวลานั้นออกมา ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้แรงงานสามารถสร้างรายได้เข้าครัวเรือนได้แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก

โครงการได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโควิด-19 ไปแล้ว โครงการจะกลับมาฝึกสอนการตัดเย็บเสื้อตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ โดยจะใช้เวลาในการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกราว 1 เดือน และหลังจากนั้นกลุ่มสมาชิกก็จะสามารถเริ่มงานได้ทันที โดยเลือกได้ว่าจะเข้ามาทำงานเป็นพนักงานของโรงงาน หรือจะทำงานจากที่บ้านแล้วส่งผลผลิตเข้ามาที่โรงงานก็ได้เช่นกัน

จากการฝึกฝนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันนี้ หน่วยงานพัฒนาอาชีพก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายไปในทางที่ดีขึ้น โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยคือสมาชิกแต่ละคนมีความมั่นใจและมีความหวังในการก้าวไปเป็นผู้ประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งทางโครงการก็ได้มองต่อไปว่าจะมีการเปิดอบรมเพิ่มเติมในเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกของโครงการต่อไป

 

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

แฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 • โทร: 073-709815
 • ผู้ประสานงาน: นายสาคร ปานจีน

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ มีให้การส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทำให้มีงาน เกิดการผลิตต่อเนื่อง
จนทำให้มีการรับบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแผนก/ฝ่ายต่าง ๆ ทุกคนที่มาทำงานจะมีรายได้
ส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้รายได้ที่เกิดขึ้นยังเป็นห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะเมื่อประชาชน
ที่ได้มาทำงานในโครงการมีรายได้ ก็จะมีการจับจ่ายซื้อของ การมีเศรษฐกิจที่ดี เกิดตลาดนัดชุมชน ร้านอาหารเพิ่มขึ้น มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่บริเวณโรงงาน Hand In Hand รือเสาะ และใกล้เคียง

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2