Banner
กลุ่มฅนวัยใส
เชียงใหม่

‘กลุ่มฅนวัยใส’ จัดโครงการฝึกทักษะ ‘พ่อแม่วัยรุ่น’ ให้เป็นเจ้าของร้านอาหารขนาดเล็ก แก้ปัญหาครอบครัวอย่างยั่งยืน

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือ กลุ่ม ‘พ่อแม่วัยรุ่น เป็นสิ่งที่คนทำงานด้านสังคมให้ความสนใจและให้ความเป็นห่วงเสมอมา เพราะจากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ในปี 2561 พบว่า สถานะของวัยรุ่นช่วงก่อนตั้งครรภ์ร้อยละ 38 เป็นนักเรียน-นักศึกษา ทว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์จนคลอดแล้วกว่า 1 ใน 3 จากจำนวนนั้นมีการหยุดเรียนหรือลาออก ทำให้แม่มือใหม่เหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษาไปโดยปริยาย

นอกจากการที่ไม่ได้เรียนต่อแล้วแม่วัยรุ่นเกือบทุกคนต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเอง ซึ่งส่งผลต่อการมีพื้นฐานครอบครัวที่ขาดรายได้ ทำให้ต้องพึ่งพาครอบครัวเดิมด้านความเป็นอยู่และค่าใช้จ่าย นี่จึงเป็นปัญหาที่ท้าทายว่าสังคมควรทำอย่างไร เพื่อสนับสนุนให้แม่วัยรุ่นได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง

กลุ่มฅนวัยใส ซึ่งเป็นองค์การที่ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่วัยรุ่น จึงได้รับเอาความท้าทายนี้มาออกแบบ ‘โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการประกอบอาหารขนาดย่อมในกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่น’ ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มมาจากการสำรวจความต้องการด้านอาชีพของพ่อแม่วัยรุ่นที่สนใจเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารขนาดเล็ก โดยจุดเด่นของอาชีพนี้คือการเป็นเจ้านายตัวเอง ทำให้ไม่ต้องติดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านอายุ หรือวุฒิการศึกษา

พื้นที่ดำเนินโครงการของกลุ่มฅนวัยใส จะครอบคลุมถึง 4 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คืออำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันกำแพง และ อำเภอเมือง โดยสาเหตุที่ต้องเป็น 4 อำเภอนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกลุ่มอำเภอที่อยู่ติดกับอำเภอสารภี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โครงการมีฐานดำเนินงานมาอยู่แล้ว

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการพัฒนาทักษะฯ คือกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นอายุ 13-24 ปีจำนวน 50 คน ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารขนาดเล็ก เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการแล้ว โครงการจะทำสำรวจเพื่อหาความต้องการและความสนใจของพ่อแม่วัยรุ่นว่าสนใจขายอาหารประภทไหนบ้าง จากนั้นก็จะมีการทำแผนพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางอาชีพเบื้องต้น การสำรวจราคาวัตถุดิบ การทำบัญชีรายรับรายจ่าย การหาความต้องการของลูกค้า การทำตลาดบนโลกออนไลน์ และการสร้างแบรนด์

นอกจากนี้ก็จะมีการอบรมปลูกฝังด้านทัศนคติที่ดีร่วมด้วยตลอดการดำเนินโครงการ อย่างเช่น การอบรบเพื่อสร้างเป้าหมายในชีวิต การสร้างวินัยในตัวเอง เป็นต้น โดยโครงการจะมีกำหนดข้อตกลงไว้ว่า พ่อแม่วัยรุ่นทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถมาเข้าร่วมการเรียนรู้อย่างน้อย 30 ชั่วโมง จากทั้งหมด 40 ชั่วโมง

แม้จะเป็นโครงการนี้จะเป็นเล็กๆ ที่เปิดรับสมาชิกจำนวนไม่มากนัก แต่ด้วยจำนวนคนที่ไม่มากนี่แหละที่จะทำให้สมาชิกทุกคนได้รับการดูแลและสนับสนุนอย่างใกล้ชิด เพื่อทำตามเป้าประสงค์ของโครงการ นั่นคือการดึงศักยภาพของพ่อแม่วัยรุ่นเหล่านี้ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารขนาดย่อม ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและบุตรของพวกเขาได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมๆ ไปกับการสร้างความภาคภูมิใจในชีวิต

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการประกอบอาหารขนาดย่อมในกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่น

กลุ่มฅนวัยใส

 • โทร: 083-1520451
 • ผู้ประสานงาน: นางสาวสุดาพร นาคฟัก

เป้าประสงค์

พ่อแม่วัยรุ่น จำนวน 50 คน สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารขนาดเล็ก มีรายได้เพียงพอที่จะดูแลตนเองและลูกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2