Banner
สถานธรรมไท่ซิวเอวี๋ยน
กาญจนบุรี

‘ไท่ซิวเอวี๋ยน’ สถานธรรมที่ขับเคลื่อนชุมชมบ่อพลอยด้วยการเปิดโครงการฝึกทักษะเกษตรอินทรีย์

“ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรนักพัฒนา ก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนได้” สถานธรรมไท่ซิวเอวี๋ยน แห่งอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจของขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนโดยตรง แต่กลับสามารถสร้างผลกระทบที่ช่วยยกระดับชีวิตให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยได้

สถานธรรมไท่ซิวเอวี๋ยน เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อศึกษาธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มคือการเป็นศูนย์รวมและแหล่งพักพิงด้านจิตใจให้แก่ชุมชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ประสบปัญหาในชีวิต ซึ่งทางสถานธรรมแห่งนี้ก็ได้มีการจัดอบรมด้านธรรมะอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ครอบครัวที่เข้ามาร่วมกิจกรรมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งกายและใจ

แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเกือบสิบปี สถานธรรมก็ได้พบเจอปัญหาบางรูปแบบที่หยั่งรากลึกลงในชุมชน เช่น การขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ปัญหาราคาสินค้าการเกษตร ปัญหาการขาดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการอบรมด้านธรรมมะแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการดำเนินการเพื่อฝึกฝนอบรมอย่างจริงจัง

สถานธรรมฯ จึงได้ร่วมมือกับคนในท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้ เช่น ครู ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานจากภาครัฐ จัดทำ ‘โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย พอใจในวิถีพอเพียง’ ซึ่งเป็นโครงการที่จะฝึกฝนอบรมให้เกษตรกรในชุมชนได้มีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ รวมถึงปลูกฝังแนวคิดในการทำเกษตยั่งยืน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความยั่งยืนของชุมชน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งประกอบไปด้วย แรงงานนอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และกลุ่มญาติธรรมของสถานธรรมที่เป็นเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยโครงการจะทำการคัดเลือกสมาชิกมาจาก 3 พื้นที่ คือ ตำบลหนองกร่าง ตำบลหนองรี และ ตำบลหนองปรือ

เมื่อได้สมาชิกมาแล้ว โครงการก็จะเริ่มต้นอบรมใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 2.เพิ่มทักษะด้านเทคนิคการแปรรูป3.ปลูกฝั่งคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งตลอดโครงการจะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้นถึง 6 เดือนเต็มเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนจะสามารถทำตามเป้าประสงค์ได้ครบถ้วน

การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนา ไม่จำเป็นจะต้องเริ่มจากนโยบายใหญ่ๆ จากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว เพราะสถานธรรมไท่ซิวเอวี๋ยนแห่งนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันสามารถเริ่มต้นจากคนในชุมชนเองได้ ซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ประชากรในอำเภอบ่อพลอยอีกอย่างน้อย 150 คน จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากทักษะอาชีพที่และทัศนคติที่จะเป็นรากฐานให้พวกเขาสามารถสร้างรายได้และใช้ชีวิตอย่างพอเพียงต่อไป

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย พอใจในวิถีพอเพียง

สถานธรรมไท่ซิวเอวี๋ยน

  • โทร: 094-9962930
  • ผู้ประสานงาน: นางสาวพาฝัน ไพรเกษตร

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ หากกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านมีโอกาสได้รับการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม ทุกคนมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ในครอบครัว มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว  ก่อเกิดทัศนคติของการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องชัดเจน สร้างสรรค์คุณค่าชีวิตตน จะรู้จักรักสรรพชีวิต สรรพสิ่ง รู้จักถนอมรักษาบุญกุศล รู้จักสำนึกคุณ ถนอมรักษาทุกอย่างที่มี ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข โดยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยการมีวิถีชีวิตที่พอเพียง

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส