Banner
มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย
หนองคาย

มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ ผ่านการพัฒนาอาชีพเกษตรวิถีใหม่

ในอดีตสังคมไทยมีค่านิยมว่าผู้หญิงจะต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ส่งผลให้ผู้หญิงไม่สามารถก้าวมาเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ ได้ แต่ปัจจุบันค่านิยมเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปเพราะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ทำให้ผู้หญิงและผู้ชายมีคุณค่าเท่าเทียมกัน 

แต่ในบางครั้งผู้หญิงก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่มาใช้ประโยชน์ เช่น การที่ผู้หญิงหลายพื้นที่ยังถูกจำกัดว่าไม่อยู่ในกลุ่มแรงงาน กลายเป็นแม่บ้านซึ่งจัดว่าไม่ได้เป็นผู้ทำงานในเชิงเศรษฐกิจ หรืองานประเภทที่ต้องใช้แรงงานผู้หญิงก็มักจะถูกเลิกจ้างก่อนเสมอ เป็นต้น จากการว่างงานนี้ทำให้เกิดความเครียดสะสม จึงเกิดความรุนแรงขึ้นในหลายครอบครัวส่งผลถึงการมีปัญหาในชุมชนและสังคมต่อไป 

มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย มองว่าในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลวัดธาตุและตำบลบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย พื้นที่ใกล้ชิดกับมูลนิธิฯ เองก็พบปัญหาเช่นนี้เหมือนกัน ซึ่งปัญหาการว่างงานของแม่บ้านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายครอบครัวไม่มีเงินมากพอในการดำรงชีวิต ทั้งยังมีปัญหาหนี้สิน แต่ก็ยังไม่มีทางออก 

อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพหลักคือการทำนาเพราะฉะนั้นความต้องการของพวกเธอคือ การที่ผลผลิตนั้นสามารถเข้าถึงตลาดและขายได้จริง แม้ที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านจะเคยได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเกษตรมาก่อนบ้างแล้ว แต่เนื่องจากพวกเธอยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการขายสินค้าได้ ส่งผลให้รายได้ที่เกิดขึ้นนั้น จากการจัดกิจกรรมครั้งที่แล้วจึงเป็นเพียงรายได้ที่ช่วยพยุงค่าใช้จ่ายประจำวันเพียงเท่านั้น 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองอย่างยั่งยืน มูลนิธิ ฯ จึงจัดตั้ง โครงการเกษตรวิถีใหม่พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแบบขั้นบันไดจากพื้นที่เรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ขึ้นเพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน 

โดยโครงการฯในครั้งนี้จึงมีการออกแบบหลักสูตรขั้นบันได 4 ขั้น เพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป กล่าวคือ

ขั้นบันไดที่ 1 การเรียนรู้หลักการและทำความเข้าใจในเรื่องการทำเกษตรและการประกอบอาชีพแบบวิถีใหม่ เป็นการช่วยให้กลุ่มแม่บ้านสามารถปรับตัวและรับมือเพื่อนำไปใช้กับการประกอบอาชีพช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ได้มากยิ่งขึ้น 

ขั้นบันไดที่ 2 การฝึกปฏิบัติเรื่องการทำเกษตรและการประกอบอาชีพแบบวิถีใหม่ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเห็นภาพการทำงานจริงที่จะเกิดขึ้น 

ขั้นบันไดที่ 3 การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นการพัฒนาวิธีการคิดในการผลิตสินค้าให้กลุ่มแม่บ้านทั้งยังสอนให้มองช่องทางการขายผ่านตลาดออนไลน์และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น 

ขั้นบันไดที่ 4 การถอดบทเรียนและการพัฒนาต่อยอดไปเป็นการประกอบอาชีพเกษตรแบบวิถีใหม่ เป็นการช่วยให้กลุ่มแม่บ้านเข้าใจในอาชีพของตนเองมากที่สุดและสามารถปรับใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นได้ 

จากหลักสูตรการทั้งหมดนี้ โครงการฯ มุ่งหวังว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะมีทักษะทางอาชีพตามแนววิถีใหม่มากขึ้น ทั้งยังเข้าถึงการตลาดแหล่งการสร้างรายได้สำคัญเพื่อนำมาพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว เกิดความคิดริเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเอง ลดปัญหาการว่างงานและความเหลื่อมล้ำทางเพศภาพภายในใจของกลุ่มแม่บ้านเหล่านี้ได้

 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองอย่างยั่งยืน มูลนิธิ ฯ จึงจัดตั้ง โครงการเกษตรวิถีใหม่พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี แบบขั้นบันไดจากพื้นที่เรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ขึ้นเพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการเกษตรวิถีใหม่พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแบบขั้นบันไดจากพื้นที่เรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย

 • โทร: 06 3919 6951
 • ผู้ประสานงาน: นางสาวปราณี สิทธิ

เป้าประสงค์

1.กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะและอาชีพเกษตรวิถีใหม่ในการตอบโจทย์ยุคสมัยภายใต้สังคมเทคโนโลยีแบบยั่งยืน
2.กลุ่มเป้าหมายมีช่องทางทางด้านการตลาดเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์
3.เกิดพื้นที่การเรียนรู้การปฏิบัติในการสร้างทักษะชีวิตจากอาชีพเกษตรที่ปลอดภัยและทันสมัยแบบครบวงจรให้แก่กลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคม
4.กลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสมีรายได้เพิ่มขึ้น

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2