Banner
บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด
สุรินทร์

บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด เปิดหลักสูตรพัฒนาสายพันธุ์วัว ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวบ้านดงเปือย

ในปัจจุบันการเลี้ยงวัวมีการขยายปริมาณมากขึ้นเนื่องจากเป็นไปตามความต้องการของตลาดวัว ไม่ว่าจะเป็นตามความต้องการของผู้บริโภคหรือการส่งออกต่างประเทศ โดยเกษตรกรเองก็มีหน้าที่ต้องมาตลาดให้ออกว่าตลาดต้องการวัวประเภทไหนถึงจะสร้างรายได้กลับมาที่ตัวเกษตรกรเองได้ 

อย่างเช่นเกษตรกรในตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มีการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลัก โดยในปัจจุบันมีความต้องการจากตลาดวัวสูง ทั้งการนำไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ประจำคอกและการนำไปขุนเพื่อจำหน่ายในการทำเป็นเนื้อวัวคุณภาพ ทำให้วัวมีราคาสูงกว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายเท่าตัว ซึ่งข้อดีในเรื่องนี้กลับเป็นจุดด้อยของเกษตรกรในพื้นที่ เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวกลับเลี้ยงวัวพื้นเมือง (วัวกระโดน) เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นวัวที่ขายได้ราคาต่ำ ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดมากเท่าวัวสายพันธุ์เนื้อหรือสายพันธุ์เลือดผสมต่าง ๆ สิ่งนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

เกษตรกรในพื้นที่จึงรวมกลุ่มกันเกิดเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวบ้านดงเปือย (3 หมู่บ้าน) เพื่อหาทางพัฒนากลุ่มให้ก้าวไปสู่ผู้ผลิตวัวคุณภาพที่มีรายได้และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยกลุ่มเกษตรกรฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนเข้ามาช่วยเป็นหน่วยพัฒนาอาชีพครั้งนี้ และก่อตั้งเป็น ‘โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้เลี้ยงวัวเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรบ้านดงเปือย อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์’ 

เนื่องจากโครงการฯ เล็งเห็นว่าในพื้นที่บ้านดงเปือยมีกลุ่มคนเลี้ยงวัวอยู่แล้วแต่ยังขาดทักษะทางด้านความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาสายพันธุ์วัวอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนใช้เวลาและต้นทุนในการพัฒนา ซึ่งโครงการฯ มองว่าการพัฒนาทางด้านองค์ความรู้สามารถเริ่มทำได้ทันที 

ดังนั้น โครงการฯ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ชำนาญด้านปศุสัตว์จึงออกแบบหลักสูตรสำหรับเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ดังนี้ 1.หลักสูตรการจัดการคอกวัวและความรู้ของสายพันธุ์วัวต่างๆ ในเมืองไทย 2.หลักสูตรการผสมพันธุ์เทียมวัว 3.หลักสูตรการทำอาหารวัว 4.หลักสูตรการดูแลรักษาและการให้วัคซีนป้องกันวัว 5.หลักสูตรส่งเสริมการทำตลาดออนไลน์ เพื่อปูทางให้เกษตรกรค่อย ๆ สะสมองค์ความรู้ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนสายพันธุ์ในการเลี้ยงซึ่งเป็นการลงทุนที่ใช้เงินทุนสูงกว่า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกในโครงการฯ มีความรู้ในการจัดการคอกวัวของตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารวัวและการดูแลรักษาวัว มีความรู้ในการผสมเทียมวัวและพัฒนาสายพันธุ์วัวเองได้ และมีกำลังการผลิตสายพันธุ์วัวเนื้อที่เป็นความต้องการของตลาด ไปจนถึงการขายออกผ่านตลาดออนไลน์

เพราะความคาดหวังสูงสุดของโครงการฯ คือการเห็นผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะสามารถขับเคลื่อนตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ กล่าวคือ การได้พันธุ์วัวที่ตลาดต้องการและขายได้ในราคาที่สูงขึ้น รวมถึงยังต่อยอดพัฒนาจนสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนคอกกลางที่มีปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรตำบล เกษตรอำเภอและหลายหน่วยงานท้องถิ่นรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถส่งต่อให้กับคนรุ่นถัดไปหรือคนนอกพื้นที่

เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องที่ตนทำอยู่ และพร้อมแล้วสำหรับการรับมือและเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อจากนี้ไป

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาขีดความสามารถผู้เลี้ยงวัวเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรบ้านดงเปือย อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด

 • โทร: 06 5395 3203
 • ผู้ประสานงาน: นายอนุกูล ทรายเพชร

เป้าประสงค์

1.สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ความสามารถในการจัดการคอกวัวของตนเอง
2.สมาชิกในกลุ่มสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารวัวและด้านการดูแลรักษาวัว
3.สมาชิกในกลุ่มสามารถผสมเทียมวัวเองได้และพัฒนาสายพันธุ์วัวได้เอง
4.สมาชิกในกลุ่มมีกำลังการผลิตวัวสายพันธุ์เนื้อเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและพัฒนาการขายไปสู่ตลาดออนไลน์ได้

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2