Banner
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดอบรมอาชีพ ‘นวดแผนไทย’ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ให้กับคนพิการทางการได้ยิน

นวดแผนไทย เป็นกิจกรรมที่คนไทยนิยมชมชอบ ทั้งยังโด่งดังไปนานาประเทศทั่วโลก เป็นกิจกรรมที่ชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศเราจะต้องลองสักครั้งก่อนกลับถิ่นฐานของตัวเอง ก่อนหน้านี้จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กิจกรรมนี้ต้องหยุดชะงักเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ในปัจจุบันที่มาตรการล็อกดาวน์ผ่อนคลายลง กิจกรรมการนวดแผนไทยก็กลับมาเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยเช่นเดิม โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศ ที่มีปัญหาปวดไหล่ เจ็บหลัง ปวดคอ 

การนวดแผนไทยเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่สามารถช่วยคลายเส้น คลายความเหนื่อยล้า โดยผู้ประกอบอาชีพนี้จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและต้องมีความสามารถในด้านการใช้หัตกรรมที่ถูกต้อง สามารถเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักให้กับคนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนพิการทางสายตาที่ได้รับการสนับสนุนให้ฝึกวิชาชีพนี้ในการหารายได้ นับว่าเป็นการเข้าถึงโอกาสที่สำคัญของพวกเขา แต่กลับพบว่าคนพิการทางการได้ยินยังเข้าไม่ถึงการฝึกอาชีพในสายนี้

คงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นโอกาสอันดี ถ้าหากมีพื้นที่สนับสนุนอาชีพให้กับผู้พิการทางการได้ยินได้เข้าถึงโอกาส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการศึกษาพิเศษและมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง สามารถทำงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและให้บริการแก่คนพิการรวมไปถึงครอบครัว จึงได้สนใจกลุ่มเป้าหมายผู้พิการทางการได้ยิน เกิดการออกแบบหลักสูตรและส่งเสริมให้พวกเขาสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เหมือนกับคนทั่วไปภายใต้ ‘โครงการการพัฒนาอาชีพนวดแผนไทย ในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการได้ยิน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล’ โดยเริ่มต้นจาก 4 พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมด 50 คน 

ทางโครงการได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการนวดแผนไทย 150 ชั่วโมง ซึ่งเป็นจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมในการอบรมการนวดแผนไทยเบื้องต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกโครงการเกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กลุ่มอาชีพเดิม สร้างเงินสร้างรายได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการประกอบอาชีพของคนพิการทางการได้ยิน

นอกจากนั้นแล้ว ในการจัดการเรียนการสอนทางโครงการฯ และมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างคลินิกแพทย์แผนไทย ที่ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะที่จำเป็นอย่างการบริหารจัดการกิจการนวดแผนไทย การบริหารจัดการการเงิน และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานตลอดจนการสอนจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่วิทยากรผู้มีประสบการณ์คัดกรองแล้วว่าพวกเขาจะเจอในอนาคต

โดยการจัดอบรมเรื่องการนวดแผนไทยครั้งนี้ นอกจากมุ่งหวังการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้พิการทางการได้ยินแล้ว การอบรมจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการทำงานเป็นทีม มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารกับคนทั่วไป เช่น การใช้แอปพลิเคชั่นในการติดต่อกับผู้มาใช้บริการ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับพวกเขามากขึ้น โดยผู้พิการทางการได้ยินนั้นล้วนมีความพึงพอใจที่อยากทำงานได้อย่างกับคนทั่วไป ต้องการทำงานเป็นทีมอีกทั้งต้องการที่จะใช้ชีวิตและเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกับทุกๆ คน

การอบรมนวดแผนไทยนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยินที่มีความเสียเปรียบในด้านการสื่อสารทำให้ขาดโอกาสพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ จะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองอันจะเป็นแนวทางในการลดภาระของสังคมในอนาคต เพิ่มคุณค่าให้กับพวกเขาได้เป็นแรงงานมีฝีมือ เป็นผู้ประกอบการอิสระ หรือเป็นครูสอนให้กับรุ่นต่อๆ ไป ซึ่งถือเป็นพลังด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติต่อไป

การอบรมนวดแผนไทยนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยิน

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การพัฒนาอาชีพนวดแผนไทย ในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางการได้ยิน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ

 • โทร: 087 591 3726
 • ผู้ประสานงาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรวิภาร์ หงส์งาม

เป้าประสงค์

1.เป็นทางเลือกการประกอบอาชีพของคนพิการทางการได้ยิน
2.เป็นต้นแบบในการส่งเสริมทักษะอาชีพของคนพิการทางการได้ยิน
3.เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนพิการทางการได้ยิน
4.เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการประกอบอาชีพของคนพิการทางการได้ยิน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2