เปิดโลกอาสา พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

เปิดโลกอาสา พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ มูลนิธิโกมลคีมทอง ดำเนินโครงการ ‘เปิดโลกอาสา พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม’ ด้วยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สร้างการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ. ในระดับชั้น ปวส. มุ่งเสริมสร้างทักษะสังคม ทักษะชีวิต และเปิดหัวใจแห่งการเป็นผู้ให้ . พาน้องๆ ลงพื้นที่ชุมชน พบปะชาวบ้าน กลับมาระดมความคิดว่าเด็กๆ มองเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรกลับมาบ้าง จากนั้นเด็กๆ จึงปั้นโครงการขึ้นมาจากความสนใจในปัญหาต่างๆ ที่เขารู้สึก ทำให้ประเด็นหลักของทุกโครงการเกิดขึ้นจากการออกแบบด้วยตัวของน้องๆ เอง