“กองทุนที่ส่งต่อโอกาส และสานต่อความฝันให้กับเด็กในพื้นที่ที่ห่างไกล”

“กองทุนที่ส่งต่อโอกาส และสานต่อความฝันให้กับเด็กในพื้นที่ที่ห่างไกล”

เรื่องราวของ ด.ญ.เกศรา กาญนไกรสร และคุณครู โรงเรียนเสรีวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาช่วยสานต่อความฝัน และเติมเต็มความสุขให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ถึงแม้ว่าทุนที่ได้รับจะเป็นเงินจำนวนไม่มาก แต่กลับช่วยสร้างโอกาสให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ได้แบ่งเบาภาระจากครอบครัว และช่วยให้มีทักษะทางอาชีพเพิ่มมากขึ้น