ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนนอนเด็กบนดอย

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนนอนเด็กบนดอย

รายละเอียดโครงการ

เพราะเล็งเห็นอุปสรรคด้านการเดินทางมาโรงเรียน ซึ่งเด็กบางคนต้องเดินทางไปกลับด้วยการเดินเท้า วันละนับ 10 กิโลเมตร โรงเรียนบ้านใบหนา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 134 คน จึงช่วยแบ่งเบาภาระให้เด็กกลุ่มหนึ่งพักนอนที่โรงเรียนได้

ปัจจุบันนักเรียนกลุ่มนี้มีถึง 50 คน แต่ทางโรงเรียนประสบปัญหาที่พักของนักเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวน นักเรียน และบ้านพักที่มีอยู่แล้วทรุดโทรม ประกอบกับปัญหาห้องน้ำและห้องครัวสภาพทรุดโทรม ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม ที่ไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาการเรียนรู้

ทางโรงเรียนจึงอยากปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักนอนให้กับนักเรียนประจำพักนอนซึ่งเป็นเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและยากไร้ แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการ จึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อระดมทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักนอนให้กับเด็กนักเรียนประจำพักนอน

เป้าหมายนักเรียนพักนอนโรงเรียนบ้านใบหนา จะมีบ้านพักนอนที่ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัย เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ของเด็ก จะทำให้มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเอง โดยส่งผลโดยรวมต่อความรู้ ความคิดทัศนคติ เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2