ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนนอนเด็กบนดอย

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนนอนเด็กบนดอย

รายละเอียดโครงการ

เพราะเล็งเห็นอุปสรรคด้านการเดินทางมาโรงเรียน ซึ่งเด็กบางคนต้องเดินทางไปกลับด้วยการเดินเท้า วันละนับ 10 กิโลเมตร โรงเรียนบ้านใบหนา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 134 คน จึงช่วยแบ่งเบาภาระให้เด็กกลุ่มหนึ่งพักนอนที่โรงเรียนได้

ปัจจุบันนักเรียนกลุ่มนี้มีถึง 50 คน แต่ทางโรงเรียนประสบปัญหาที่พักของนักเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวน นักเรียน และบ้านพักที่มีอยู่แล้วทรุดโทรม ประกอบกับปัญหาห้องน้ำและห้องครัวสภาพทรุดโทรม ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม ที่ไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาการเรียนรู้

ทางโรงเรียนจึงอยากปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักนอนให้กับนักเรียนประจำพักนอนซึ่งเป็นเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและยากไร้ แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการ จึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อระดมทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักนอนให้กับเด็กนักเรียนประจำพักนอน

เป้าหมายนักเรียนพักนอนโรงเรียนบ้านใบหนา จะมีบ้านพักนอนที่ได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัย เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ของเด็ก จะทำให้มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเอง โดยส่งผลโดยรวมต่อความรู้ ความคิดทัศนคติ เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม