สร้างทักษะอาชีพผ่าน Learning Space

สร้างทักษะอาชีพผ่าน Learning Space

รายละเอียดโครงการ

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ทักษะอาชีพยังเป็นสิ่งจำเป็นกับนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งแม้ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น สิ่งที่ได้จากการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนก็อาจจะช่วยเพิ่มทางเลือกในชีวิตให้กับนักเรียนได้

ครูวิภาดา ผ่านชมพู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล จังหวัดอุดรธานี จึงได้เริ่มดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ ให้มีทักษะความรู้สำหรับใช้เป็นประกอบอาชีพ

ขณะเดียวกันยังนำไปสู่การสร้างอาชีพที่สุจริต และให้นักเรียนยากจนพิเศษมีโอกาสทางการเรียนรู้ที่มากขึ้น มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะผ่านการทำกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด และกิจกรรมขนมโดนัท ผลผลิตเหล่านี้ จะถูกนำไปจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนเป็นรายได้เสริมต่อไป

ปัจจุบัน แม้ยังมีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบและงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่อุปสรรคดังกล่าวก็ไม่สามารถหยุดยั้งความอุตสาหะ ฝึกฝน พัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณภาพ และยังรอการสนับสนุนจากผู้ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียน เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพในอนาคตอย่างยั่งยืน ให้เด็กๆ ต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2