สร้างทักษะอาชีพผ่าน Learning Space

สร้างทักษะอาชีพผ่าน Learning Space

รายละเอียดโครงการ

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ทักษะอาชีพยังเป็นสิ่งจำเป็นกับนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งแม้ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น สิ่งที่ได้จากการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนก็อาจจะช่วยเพิ่มทางเลือกในชีวิตให้กับนักเรียนได้

ครูวิภาดา ผ่านชมพู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล จังหวัดอุดรธานี จึงได้เริ่มดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ ให้มีทักษะความรู้สำหรับใช้เป็นประกอบอาชีพ

ขณะเดียวกันยังนำไปสู่การสร้างอาชีพที่สุจริต และให้นักเรียนยากจนพิเศษมีโอกาสทางการเรียนรู้ที่มากขึ้น มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะผ่านการทำกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด และกิจกรรมขนมโดนัท ผลผลิตเหล่านี้ จะถูกนำไปจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนเป็นรายได้เสริมต่อไป

ปัจจุบัน แม้ยังมีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบและงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่อุปสรรคดังกล่าวก็ไม่สามารถหยุดยั้งความอุตสาหะ ฝึกฝน พัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณภาพ และยังรอการสนับสนุนจากผู้ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียน เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพในอนาคตอย่างยั่งยืน ให้เด็กๆ ต่อไป