ชวนสร้างทักษะอาชีพมั่นคงเพื่อเด็ก

ชวนสร้างทักษะอาชีพมั่นคงเพื่อเด็ก

รายละเอียดโครงการ

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ผู้ปกครอง นักเรียนมีฐานะยากจน ประชากรร้อยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดแคลน อาหารเช้าและอาหารกลางวัน

ส่งผลให้เรื่องรายได้เป็นปัจจัยสำคัญของความสุขจากการมาเรียนของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค นักเรียนทั่วไป เป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนให้มีอาชีพ มีรายได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง เป็นการบูรณาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ ชาใบหม่อนผสมใบเตย ข้าวเกรียบใบหม่อน และขนมคุกกี้ใบหม่อน

ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน สอดคล้องเป้าหมายโรงเรียน

ลดเด็กหลุดนอกระบบ ยกระดับคุณภาพวิชาการ ดูแลคุณภาพชีวิต

ดังนั้น การพัฒนาทักษะอาชีพดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือรองรับ รวมถึงผู้สอนมืออาชีพ เข้ามาช่วยสนับบสนุนส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และยั่งยืน