ชวนสร้างทักษะอาชีพมั่นคงเพื่อเด็ก

ชวนสร้างทักษะอาชีพมั่นคงเพื่อเด็ก

รายละเอียดโครงการ

โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ผู้ปกครอง นักเรียนมีฐานะยากจน ประชากรร้อยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดแคลน อาหารเช้าและอาหารกลางวัน

ส่งผลให้เรื่องรายได้เป็นปัจจัยสำคัญของความสุขจากการมาเรียนของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค นักเรียนทั่วไป เป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนให้มีอาชีพ มีรายได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง เป็นการบูรณาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ ชาใบหม่อนผสมใบเตย ข้าวเกรียบใบหม่อน และขนมคุกกี้ใบหม่อน

ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน สอดคล้องเป้าหมายโรงเรียน

ลดเด็กหลุดนอกระบบ ยกระดับคุณภาพวิชาการ ดูแลคุณภาพชีวิต

ดังนั้น การพัฒนาทักษะอาชีพดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือรองรับ รวมถึงผู้สอนมืออาชีพ เข้ามาช่วยสนับบสนุนส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และยั่งยืน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2