Save เก็บไว้! พรรคไหนสัญญาว่าจะทำอะไร ผ่านนโยบายพลิกการศึกษา

Save เก็บไว้! พรรคไหนสัญญาว่าจะทำอะไร ผ่านนโยบายพลิกการศึกษา

ต้นเดือนที่ผ่านมา เวทีประชันวิสัยทัศน์ : เลือกตั้ง 66 ฟังเสียงคนไทย “ออกจากหลุมดำการศึกษา ออกจากกับดักความยากจน” มีการดีเบตของ 6 พรรคการเมือง เสนอความคิด แสดงวิสัยทัศน์ รวมถึงเรื่องที่ปฏิบัติได้จริง ผ่าน ‘นโยบายพลิกการศึกษา’

ทั้งนี้ วิธีพลิกการศึกษาในมุมมองของ ‘ดร.ไกรยส ภัทราวาส’ ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คือ หลักประกันโอกาสทางการศึกษา และมีทางเลือกให้เด็กทุกคน ผ่าน 3 ข้อเสนอนโยบายเร่งด่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดย กสศ.

“ไม่มีระบบการศึกษาที่เด็กบางคนต้องก้าวออกไป ขณะที่เด็กบางคนยังอยู่ในระบบ รวมถึงส่งเสริมกลไกท้องถิ่นให้มีกำลังของตัวเองในการพัฒนาพื้นที่ของเขาได้”

และนี่คือ นโยบายพลิกโฉมการศึกษาจาก 6 พรรค คือ ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ ก้าวไกล รวมไทยสร้างชาติ เพื่อไทย และประชาธิปัตย์

ทั้งหมดนี้เสมือนคำสัญญาว่าหลังการเลือกตั้ง พวกเขาจะเดินหน้าทำในสิ่งที่พูด เราจึงควรอ่าน และ save เก็บไว้ เพื่อดูว่า Before และ After จะเป็นอย่างไร และใครบ้างที่ทำตามสัญญา

ที่มา : LIVE! ศึกดีเบตเลือกตั้ง 2566 “หลุมดำการศึกษาไทย” | 31 มี.ค. 66 ช่อง PPTV HD 36

3 ข้อเสนอนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วาระการเลือกตั้งของประเทศไทยที่กำลังจะมาถึง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดข้อเสนอเร่งด่วน นโยบาย “ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา” เพื่อเด็กและเยาวชนยากจน 2.5 ล้านคน หลุดพ้นจากวงจรความยากจนข้ามรุ่น เน้นนโยบายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

1.หลักประกันโอกาสทางการศึกษา 20 ปี (ปฐมวัย-อุดมศึกษา)

เพิ่มเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้เด็กเยาวชนในครัวเรือนใต้เส้นความยากจน (2,762 บาทต่อคน/ครัวเรือน) จำนวน 2.5 ล้านคน ทุกคน ครอบคลุมทุกการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอนุบาลและมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพและเทียบเท่าในทุกสังกัดการศึกษา ทุกรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงและคงอยู่ในระบบการศึกษา ซึ่งงบเรียนฟรี 15 ปี ยังไม่ครอบคลุม

2.ระบบการเรียนรู้ที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต

ระบบการศึกษาไม่เข้ากับเด็ก ขาดแคลนทางเลือก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้ ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการผลักดันให้เด็ก ๆ หลุดออกจากระบบการศึกษา

รัฐจึงควรกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา สนับสนุนให้เกิดหน่วยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันรายบุคคล ยืดหยุ่นทั้งเวลา รูปแบบ และเงื่อนไขในการเข้ารับบริการทางด้านการศึกษา สามารถเรียนแล้วได้วุฒิ ได้งาน ได้เงิน ได้ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่

3.กระจายอำนาจด้วย Hub และทรัพยากรไปยังจังหวัดและท้องถิ่น

จัดทำนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของพื้นที่ และเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติ รวมถึงจัดตั้งกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดหรือท้องถิ่น สามารถพัฒนานวัตกรรมการเงินและการคลัง เพื่อระดมทรัพยากรและบริหารงบประมาณภายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ดร.ไกรยส ภัทราวาส ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ย้ำว่า ถึงเวลาที่การศึกษาไทยต้องมีหลักประกันการศึกษา และมีทางเลือกให้เด็กทุกคน

“ไม่มีระบบการศึกษาที่เด็กบางคนต้องก้าวออกไป ขณะที่เด็กบางคนยังอยู่ในระบบ รวมถึงส่งเสริมกลไกท้องถิ่นให้มีกำลังของตัวเองในการพัฒนาพื้นที่ของเขาได้”

อ่านรายละเอียดต่อได้ที่ : เปิด 3 ข้อเสนอเร่งด่วนจาก กสศ. ในวาระเลือกตั้ง เพื่อเด็กยากจน 2.5 ล้านคน หลุดพ้นจากวงจรยากจนข้ามรุ่น

ภูมิใจไทย : สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา และ พัฒนาหลักสูตรให้ทันเทคโนโลยี

ดร.กมล รอดคล้าย คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคภูมิใจไทย บอกว่า จะสร้างสะพานข้ามหลุมดำการศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้คนเข้าถึงการศึกษาทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงมีกระบวนการท็อปอัพให้นักเรียนสามารถเทียบโอนการศึกษาได้ ซึ่งถ้าได้เข้ารับเลือกเป็นรัฐาล จะพลิกโฉมการศึกษาด้วย 6 เรื่องนี้

 • เรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี
 • ระบบธนาคารหน่วยกิต
 • สอนอาชีพธุรกิจดิจิตอล
 • Virtual School ทั้งออนไลน์และออนไซต์
 • ระบบจัดสรรครู จัดให้มีครูทั่วถึง 80,000 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน
 • เงินยืมเพื่อการศึกษา ระยะสั้น ไม่คิดดอกเบี้ย

พลังประชารัฐ : สวัสดิการทางการศึกษา อาหารกลางวันฟรี และการศึกษาทางเลือก

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณะกรรมการกำหนดนโยบายพรรคพลังประชารัฐ แนะนำโมเดล ‘การศึกษาประชารัฐ’ ที่มีสามส่วนสำคัญคือ สวัสดิการทางการศึกษา นโยบายอาหารกลางวันฟรี และการศึกษาทางเลือก และนี่คือสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐจะทำ

 • บัตรสวัสดิการสำหรับเด็ก
 • จัดทำระบบข้อมูลส่วนกลาง
 • ลดงานธุรการครู
 • Upskill และ Reskill ครู
 • Teach and Travel มีทุนให้ครูไปต่างประเทศ 10,000 ทุน
 • Work and Travel มีทุนให้เด็กไปต่างประเทศ 100,000 ทุน
 • มีโรงงานในสถาบันอาชีวะ
 • เด็กยากจนเรียนฟรีถึงปริญญาตรี

พรรคก้าวไกล : เรียนฟรีจริงทุกคน, โรงเรียนปลอดภัยไร้อำนาจนิยม และ คืนครูให้ห้องเรียน

พริษฐ์ วัชรสินธุ – ไอติม – Parit Wacharasindhu ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบาย พรรคก้าวไกล เน้นความสำคัญของการลดวิชาบังคับ เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยเรียนเยอะ ระบบการศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ไม่หลากหลาย และประยุกต์ใช้ไม่ได้จริง และควรต้องมีแพลตฟอร์มตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถร้องเรียนเรื่องเข้าไปได้ รวมถึงสร้างเสรีภาพให้ผู้เรียน และจะผลักดันให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

 • โรงเรียนปลอดภัย
 • ลดวิชาหลักเพิ่มวิชาเลือก
 • สวัสดิการจำเป็น เช่น เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง
 • คืนครูให้ห้องเรียน
 • คูปองการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็ก 1,000-2,000 บาทต่อคน/ปี
 • กระจายอำนาจทางการศึกษา

พรรครวมไทยสร้างชาติ : ทุนเรียนวิชาชีพอำเภอละ100 ทุน และ สถาบันกำเนิดศิลป์ปั้นศิลปินสู่เวทีโลก

รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์) รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เผยว่า พรรคเน้นส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้วยทุนเรียนฟรี และยึดหลักส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างโรงเรียนเพื่อเด็ก ไม่ได้สร้างโรงเรียนเพื่อโรงเรียน และ จะทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ผสานความร่วมมือพัฒนาการศึกษาระหว่างรัฐและเอกชน
 • สวัสดิการครอบครัว โดยการ Upskill และ Reskill พ่อแม่
 • สนับสนุนทุนอาหารกลางวันเด็ก
 • ส่งเสริม Soft Power

พรรคเพื่อไทย : Learn to Earn , Free Tablet for All , 1 อำเภอ 1 ทุน และ ศูนย์การเรียนรู้ครบทุกจังหวัด

ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม (ณหทัย ทิวไผ่งาม Dr.Nahathai Thewphaingarm) กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย และประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ย้ำว่าจะต้องทำให้การศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดเวลา ผ่านสิ่งที่จะทำต่าง ๆ ดังนี้

 • สนับสนุนเงินทุนให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาท/เดือน
 • กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 4 กม.
 • สร้างระบบฐานข้อมูล จับคู่คนกับงาน
 • สนับสนุนทรัพยากรครู
 • ลดงานครู
 • ให้เด็กเรียนผ่าน Tablet ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู

พรรคประชาธิปัตย์ : คนไทยมืออาชีพทุกสาขา , คนรุ่นใหม่การศึกษาคุณภาพสูง และ สร้างเทคโนโลยีได้เองในประเทศ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (เอ้ สุชัชวีร์) หัวหน้าทีมนโยบายการศึกษาทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ เผยจุดยืนว่าพรรคเน้นสร้างคน สร้างชาติ และมุ่งมั่งสร้างเด็กไทยให้ไม่แพ้ที่ใดในโลก เลิกปฏิรูปแล้วลงมือทำทันที ผ่านสิ่งที่จะทำดังนี้

 • เด็กไทยกินนมฟรีทั้งปี
 • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 ล้านจุดทั่วประเทศ
 • เพิ่มเงินกู้ กยศ.
 • เรียนฟรีไม่มีค่าหน่วยกิตในสาขาที่ตลาดต้องการ
 • เอกชนจ้างงาน นศ. ลดหย่อนภาษีได้

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า