ปลดล็อกการสอนแบบรายวิชา สู่ “ความรู้” นอกกรอบที่ต้องลงมือค้นหาด้วยตัวเอง

ปลดล็อกการสอนแบบรายวิชา สู่ “ความรู้” นอกกรอบที่ต้องลงมือค้นหาด้วยตัวเอง

จากก้าวแรกที่ปรับเปลี่ยนการสอนแบบเดิม ๆ มาสู่ Active Learning เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อค้นหาคำตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โดยเฉพาะการบ่มเพาะทักษะ “การเรียนรู้ด้วยตัวเอง” ทำให้ความรู้ไม่ได้มาจากแค่ใน “ห้องเรียน” อีกต่อไป 

ก้าวต่อมาที่ถือเป็นก้าวสำคัญคือ การบูรณาการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้ากับทุกกลุ่มสาระวิชา ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการ “ปลดล็อก” เปิดโลกการเรียนรู้ไม่ให้ถูกตีกรอบจำกัดอยู่แค่วิชาใดวิชาหนึ่ง แต่สามารถต่อยอดความรู้จากสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เชื่อมโยงกระบวนการคิดแตกแขนงออกไปในหลายมิติ 

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแค่สะท้อนผ่านแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่พบว่าเด็ก ๆ มีพัฒนาการดีขึ้นในทุกกลุ่มสาระวิชา แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือ เด็ก ๆ รู้จักตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว และเริ่มลงมือค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับศตรวรรษที่ 21 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มาจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) จังหวัดภูเก็ต ที่มีเป้าหมายร่วมกันที่ต้องการเห็นเด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ปรากฏการณ์เรือนกระจก
เชื่อมทุกสาระวิชาเข้าด้วยกัน

ครูทราย-กมลรัตน์ ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนเคยปรับรูปแบบการเรียนการสอนมาเน้น Active Learning และเห็นว่าได้ผลดีกับเด็ก ๆ ทำให้เขาสนุกกับการเรียนมากกว่าแบบเดิม แต่ก็ยังคิดว่าน่าจะพัฒนาต่อไปได้อีก จนนำมาสู่การบูรณาการการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้ากับทุกกลุ่มสาระวิชา เพื่อทำให้กระบวนการคิดของเด็กหลุดออกมานอกกรอบเดิม ๆ ได้

เริ่มต้นจากชั้น ป.6  คุณครูนั่งคุยกันว่าจะออกแบบหน่วยการการเรียนรู้อย่างไร เริ่มจากโจทย์ที่เด็ก ๆ สนใจคือเรื่อง “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” ในวิชาวิทยาศาสตร์  นำไปสู่การทดลองนำโซดากับน้ำเปล่ามาตากแดดและวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบกันทุก 5 นาที  น้ำโซดาที่มีคาร์บอนไดออกไซด์จะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำเปล่าในช่วงแรก จนกระทั่งคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยหมดไป อุณหภูมิจะกลับมาใกล้เคียงกับน้ำเปล่า ทำให้สรุปเชื่อมโยงกับปรากฏการเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

 • วิชาการงานจะเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการทำอาหาร  เรียนเรื่องวัตถุดิบที่ช่วยลดภาวะเรือนกระจก โดยพิจารณาจากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ให้เด็กคิดว่าวัตถุดิบไหนที่นำมาทำเมนูอาหาร แล้วทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกน้อยกว่ากัน
 • วิชาสังคมจะเชื่อมโยงกับเรื่องสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากสภาวะเรือนกระจก
 • วิชาภาษาอังกฤษเรียนเรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิชาภาษาไทยเรียนเรื่องการแสดงความคิดเห็น
 • วิชาสุขศึกษาเรียนเรื่องของโทษและผลกระทบที่จะเกิดกับร่างกายของเรา
 • วิชาเทคโนโลยีจะเน้นไปที่เรื่องการให้เด็กได้รู้จักการสืบค้นข้อมูล

ความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำราหรือที่ครูบอก
ต้องฝึกค้นหาและวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

การเรียนก็จะเรียนตามตารางสอนเดิม เมื่อถึงคาบเรียนวิชานั้นก็จะเชื่อมโยงเนื้อหาจากปรากฏการณ์เรือนกระจกแทรกเข้าไป ซึ่งจะทำให้เด็กเห็นความเชื่อมโยงในประเด็นต่าง ๆ

“ที่สัมผัสได้คือเด็กชอบกว่าเรียนแบบเดิม  เหมือนเขาได้แอคทีฟ ภูมิใจในสิ่งที่ทำ เขาจะเต็มที่มาก ตั้งแต่การไปค้นหาข้อมูลล่วงหน้า ทุกกลุ่มจะมีข้อมูลมาหมดเลย ข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน ก็ไม่มีผิด มีถูก แต่จะมาใช้สำหรับการเรียนรู้ไปด้วยกัน คิดไปด้วยกัน ครูจะมาสรุปให้หลังจากที่ปล่อยให้ช่วยกันคิด บางทีก็ช่วยอธิบายเพิ่มว่าข้อมูลที่แตกต่างกันมามาจากอะไร เขาก็จะอ๋อ เข้าใจแล้ว

“ความรู้ปัจจุบันไม่ได้มาจากแค่ในหนังสือหรือครูบอกเท่านั้น แต่มาจากหลากหลายแหล่ง การที่เขาได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ยิ่งเป็นเรื่องดีที่ทำให้เขาได้คิดนอกกรอบ แล้วเอามาพูดคุยกัน หาข้อสรุปจากข้อมูลที่ทุกคนหามา ครูทรายว่าเป็นเรื่องดีที่ต่อไปเขาก็จะมีทักษะทั้งการหาข้อมูล การคิด พิจารณาข้อมูลจากหลายแหล่งที่แตกต่างกัน ต่อไปก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน”

การเรียนรู้ที่ไม่จบแค่ในห้องเรียน
อีกตัวอย่างความสำเร็จของ TSQP

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) นับเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง​ (TSQP) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)​ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างต้นแบบช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในมิติของคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

ครูทรายอธิบายให้ฟังว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในฐานะพี่เลี้ยงของโครงการ ได้เข้ามาช่วยวางแผน ติดตาม และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  ตั้งแต่เริ่มการออกแบบแผนการสอน เช่น กิจกรรมที่เป็น Active Learning จะทำอย่างไรให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น หรือพอลงมือสอนแล้วจุดไหนดี จุดไหนยังมีปัญหา ติดขัดตรงไหนที่ควรจะปรับเพิ่ม  ก็จะคอยบอก​​

ครูพร้อมใจกันเปลี่ยนเพื่อเป้าหมาย
การเรียนรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

การเริ่มต้นเปลี่ยนอาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ยิ่งโรงเรียนมีครูน้อยอยู่แล้ว ครู 4-5 คน ต่อ นักเรียน 200 กว่าคน ทำให้ครูคนหนึ่งต้องสอนมากกว่าหนึ่งวิชา อย่างครูทรายก็สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงการสอนข้ามวิชาจึงง่ายขึ้น และพอลงมือปฏิบัติเสร็จก็จะกลับมา PLC ร่วมกันว่าแต่ละคนพบปัญหาตรงไหน เพื่อช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เคล็ดลับความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากครูทุกคนพร้อมใจที่จะเปลี่ยน พอเริ่มเห็นเพื่อนครูเปลี่ยนการสอนมาเป็นแบบแอคทีฟแล้วเด็กสนุกขึ้น ครูคนอื่นก็อยากเปลี่ยนตาม เพราะการเรียนแบบใหม่ไม่น่าเบื่อ จากเด็กที่เคยนั่งนิ่งๆ เปลี่ยนมาเดินไปเดินมา ดูเหมือนวุ่นวาย แต่ขากำลังหาความรู้ ผลที่ตามมาก็ดีขึ้น เด็กได้เรียนรู้จริง ต่อยอดได้ ครูคนอื่นก็อยากเปลี่ยนบ้า งเพื่อเป้าหมายคือการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง”​ ครูทรายกล่าวทิ้งท้าย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2