เสริมทักษะ สร้างอาชีพ รองรับสังคมผู้สูงวัย

จังหวัดนครพนมมีแนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  และมีกลุ่มพึ่งพิงที่ต้องได้รับการดูแล 3 กลุ่มได้แก่ เด็กอ่อน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ นำมาสู่การจัดทำ “โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

หลักสูตรจะแบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ

  1. การดูแลเด็กอ่อน 250 ชั่วโมง
  2. การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 125 ชั่วโมง
  3. หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 35 ชั่วโมง

ผู้ผ่านหลักสูตรจะได้รับการรับรองจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่สำคัญหลายคนสามารถนำทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพ  สร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเอง

สิ่งที่ได้รับจากการอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง การประเมินสภาพร่างกาย การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งการทำอาหารปั่นสำหรับผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

นอกจากนี้ยังมีการสอนเทคนิคการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล เช่น การอาบน้ำ สระผม การทำความสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีสายสวนปัสสาวะ การช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหว การพลิกตะแคงตัวและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ผนึกกำลังภาคีเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์

ทั้งนี้ได้ทางโรงพยาบาลนครพนม ซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย ได้ให้ความรู้เรื่องการใช้ออกซิเจน และกฎระเบียบการเฝ้าไข้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้งมีวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้ด้านสมุนไพรและโภชนาการ

มานิดา ใจกล้า อายุ 51 ปี ผู้ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  เล่าให้ฟังว่า เดิมทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่ก่อนแล้ว พอทราบข่าวว่ามีการจัดอบรมจึงไปสมัคร​ ทำให้เพิ่มทักษะในการดูแลได้ดีขึ้น หลายเรื่องที่ไม่เคยรู้ แต่พอรู้แล้วก็ทำให้ทำงานได้ดีขึ้น

“อย่างเรื่องการพลิกตัว พอเรารู้เทคนิคก็ทำให้ง่ายขึ้น ไม่ต้องออกแรงเยอะ การทำท่ากายบริหารที่เมื่อก่อนเรายังทำไม่ถนัด เราก็เกร็งจนปวดแขน แต่พอรู้เทคนิคก็ง่ายขึ้น สิ่งที่ได้เรียนรู้มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ตอนนั้นขอคุณยายลาไปเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ กลับมาก็ได้ใช้สิ่งที่เรียนมาดูแลคุณยาย พอเรามั่นใจก็ทำได้ดีขึ้น เราเห็นว่าสีหน้าแววตาคุณยายมีความสุข  เราก็ดีใจ”

หลังผ่านการอบรม มานิดาได้รับค่าจ้างในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงมากขึ้นกว่าเดิม โดยทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์ เป็นอีกรายได้ประจำที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้

ต่อยอดสร้างพี่เลี้ยงดูแลกลุ่มพึ่งพิงในพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ผู้รับผิดชอบโครงการอธิบายว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการคนดูแลจำนวนมาก แต่กลับขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพมาดูแล จึงเกิดแนวคิดสร้างคนที่มีทักษะการดูแลกลุ่มพึ่งพิง และสร้างรายได้ให้กับพวกเขา  สำหรับการต่อยอดโครงการนี้  อยากจะสานต่อรุ่นที่สอง  เพื่อขับเคลื่อนสร้างบุคลากรดูแลกลุ่มพึ่งพิงในพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครพนม ที่มุ่งขับเคลื่อนสร้างพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้เป็นที่พักอาศัยและสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยในอนาคต