ยินดี นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.บูรพา สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 3
การันตีคุณภาพได้งานทำทันที 100% พิสูจน์ความสำเร็จทุนระยะสั้นส่งเด็กถึงฝั่ง หยุดจนข้ามรุ่น

ยินดี นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.บูรพา สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนิสิตที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่ 3 จำนวน 14 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิมยาลัยบูรพา พร้อมผู้แทนจากแหล่งฝึกประสบการณ์โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสศ. ร่วมแสดงความยินดี

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ทุน 1 ปี) เป็นการมอบทุนให้เปล่าสำหรับนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. จากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุดร้อยละ 20 ล่างของประเทศ ให้มีโอกาสศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยจากข้อมูลระบุว่าเด็กเยาวชนจากครัวเรือนกลุ่มนี้ สามารถไปถึงการศึกษาในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน (ม.6/ปวช.) ได้เพียง 8,000 คน จากจำนวนเด็กเยาวชนทั้งรุ่นราว 160,000 คน หรือคิดค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5 ต่อรุ่นเท่านั้น 

โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ได้สร้างโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนี้ เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ ในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและท้องถิ่นแล้วถึง 11,768 คน ขณะที่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งได้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่ 3 ถือเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในระยะเวลาอันสั้น และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ทันที ที่ผ่านมาผู้สำเร็จหลักสูตรมีอัตราการได้งานทำหรือนำวุฒิไปใช้ศึกษาต่อได้ 100% สร้างรายได้สูงกว่ารุ่นพ่อแม่ถึง 4 เท่า ด้วยฐานรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยเดือนละ 12,000 บาท ถือเป็นคนรุ่นแรกของครอบครัวที่สามารถใช้โอกาสทางการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่การมีรายได้ที่สูงขึ้น  

รศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันตลอด 1 ปีที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณคณะทำงานจากแหล่งฝึกทุกท่าน ดังเช่นที่ย้ำอยู่เสมอว่า พันธกิจของการผลิตบุคลากรจะไม่มีทางสำเร็จได้ ถ้าปราศจากแหล่งฝึกทุกแห่ง ขอบคุณอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคน และขอบคุณ กสศ. ที่ให้โอกาสกับผู้ขาดโอกาส และสนับสนุนการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว 

“สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เราเป็นสถาบันแรกที่ร่วมงานกับ กสศ. เพื่อช่วยผลิตนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โดยเมื่อเห็นผลปลายทางว่าน้อง ๆ ที่ผ่านหลักสูตรสามารถเข้าสู่ตลาดงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาด้วยระยะเวลาเรียนรู้เพียง 1 ปี ทางคณะฯ จึงร่วมมือกับ กสศ. ในการขยายความร่วมมือออกไปยังสถาบันอื่น ๆ เพื่อมาร่วมกันผลิตนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และถือเป็นการกระจายโอกาสไปยังภูมิภาคอื่น ๆ จนปัจจุบันมีสถาบันที่ร่วมโครงการ 15 แห่ง ทั้งยังมีการเพิ่มหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี ด้วยเห็นว่าเป็นสาขาที่ยังขาดแคลนบุคลากรอยู่อีกมาก 

“ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันนี้ทุกคนได้ผ่านเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ สิ่งอยากฝากไว้ คือขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานภายใต้กฎระเบียบและจริยธรรมของวิชาชีพ สุดท้ายนี้ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน มีเส้นทางอาชีพหรือเส้นทางศึกษาต่อที่ประสบความสำเร็จ สามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ดูแลตนเองและครอบครัวให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นลำดับ”

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เป็นโครงการสำคัญที่ กสศ. และหน่วยงานภาคี มองหาสถาบันนร่วมผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ด้วยเล็งเห็นว่าการจะพาเด็กเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศ ออกจากกับดักความยากจนให้สำเร็จได้ภายในช่วงชีวิตคนเพียงรุ่นเดียว จำเป็นต้องมีหลักสูตรระยะสั้นที่สร้างโอกาสให้มีรายได้สูงขึ้น ซึ่งหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหรือหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการเรียนการสอนระยะสั้นเพียง 1 ปี ถือว่าตอบปัญหาได้ตรงจุด

“กสศ. ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษาทุนผู้จบการศึกษาทั้ง 14 คน ที่สามารถเข้าสู่การมีงานทำในสถานประกอบการได้ทุกคน ขออวยพรให้ทุกคนจะประสบความสำเร็จในอาชีพ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ส่วนในอีกทางหนึ่งน้อง ๆ ยังสามารถเป็นผู้ส่งต่อโอกาสนี้ได้ โดยชักชวนรุ่นน้องที่โรงเรียนหรือสนับสนุนเด็กเยาวชนในชุมชนของตน ที่สนใจในสาขาวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล ให้เข้ามาเป็นนักศึกษาทุนในปีการศึกษาถัด ๆ ไป พร้อมกันนี้ กสศ. ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดเครือข่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่จะช่วยสนับสนุนเด็กเยาวชนได้มากขึ้นในโอกาสต่อไป เพื่อเราจะได้เห็นน้อง ๆ ที่เป็นอนาคตของชาติเหล่านี้ กลายเป็นความหวังของครอบครัว และเป็นหนึ่งในบุคลากรสายอาชีพคุณภาพสูงที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศไทยในอนาคต”

รัชฎาพร สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลที่ก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพได้สมความตั้งใจ สิ่งที่น่าชื่นชมคือผู้จบการศึกษาไม่ได้แค่มีงานทำทันที แต่หลายคนได้รับการเสนองานจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งพร้อมกัน ซึ่งยืนยันถึงคุณภาพของผู้จบการศึกษาที่ประกอบขึ้นจากการดูแลโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา การสนับสนุนและหนุนเสริมจาก กสศ. และด้วยความตั้งใจของโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก ทั้งนี้การมีบุคลากรคุณภาพที่เข้ามาเติมเต็มทุกปี ถือเป็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขในภาพรวม ในนามโรงพยาบาลสมิติเวช เราจึงยินดีสนับสนุนและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการผลิตบุคลากร เพื่อช่วยกันยกระดับความสามารถของการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป  

“การที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มตัว ความต้องการบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงเพิ่มขึ้นทุกปี นั่นทำให้ทางโรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมสนับสนุนโครงการและทุนสำหรับผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือยังมีคนที่ต้องการโอกาสเข้ามาเรียนอีกจำนวนมาก ขณะที่ความต้องการกำลังคนยังขาดแคลน กระบวนการผลิตจึงสำคัญมาก แล้วข้อเท็จจริงหนึ่งคือผู้ที่เรียนจบสายงานด้านนี้นอกจากจะมีงานรองรับทันที น้อง ๆ ยังสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานที่จังหวัดไหน หรือเลือกลักษณะงานที่ทำได้ตามที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นงานในโรงพยาบาล งานดูแลพิเศษตามบ้าน หรือทำงานตามสถานที่เฉพาะต่าง ๆ เช่นคลินิกเสริมความงาม รวมถึงยังมีอัตราความต้องการที่เปิดกว้างอยู่อีกมาก จากแนวโน้มการเติบโตของสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนขึ้นในทุกพื้นที่”