กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริต เดือน กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริต เดือน กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงาน กสศ. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย

 • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 • นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 • นโยบายการไม่รับของขวัญ/ของกำนัล ( No Gift Policy)

นำโดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดที่ สำนักงาน กสศ. และผ่านในระบบ ออนไลน์โดย Zoom App มีผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 70 คน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2