กสศ.เปิดตัวโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ เปิดโอกาสเด็กสายอาชีพเรียนสูงขึ้น

กสศ.เปิดตัวโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ เปิดโอกาสเด็กสายอาชีพเรียนสูงขึ้น

กสศ.เปิดตัวโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ พร้อมเชิญชวนสถาบันการศึกษา เสนอชื่อ เด็ก ‘ช้างเผือกสายอาชีพ’ เรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ภายใน 13 มค.นี้   มุ่งยกระดับเป็นบุคลากรชั้นนำสายอาชีพ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ  หลังพบเด็กยากจนมีโอกาสเรียนต่อน้อยมาก เพียง  5% ต่อรุ่น จากค่าเฉลี่ยเรียนต่อของประเทศประมาณ 35%  มีช่องว่างถึง 7 เท่า ขณะที่สถาบันการศึกษา ประสานเสียง ทุนกสศ.ช่วยลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสเด็กสายอาชีพเรียนสูงขึ้น แนะขยายจำนวนทุนเพิ่ม

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดประชุมชี้แจงและแนะนำ โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ประจำปี 2563  น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม นวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า  โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ เป็นทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของ กสศ. เพื่อค้นหาคัดเลือกพัฒนาเด็กเยาวชนที่เรียกว่า ‘เด็กช้างเผือก’ ที่มาจากพื้นฐานสายอาชีพให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ซึ่งเรื่องนี้มีสองโจทย์ปฏิรูปที่ กสศ.จะตอบคือ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือเปิดโอกาสปฏิรูปให้เด็กที่ยากจนที่สุด 20 % แรกของประเทศได้เรียนต่อสูงขึ้น  เพราะจากสถิติพบว่า เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสเรียนต่อน้อยมาก ​แค่ 5% หรือ ประมาณ 8,000 คน ต่อรุ่น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเรียนต่อของประเทศอยู่ที่ประมาณ 35%  ช่องว่างตรงนี้มีถึง 7 เท่า  กสศ. จึงต้องการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มที่ยากจนที่สุดนี้ได้เรียนต่อในประดับปริญญาตรี

“ ทุนนี้สนับสนุนกำลังคนสายอาชีพที่มีศักยภาพให้ศึกษาต่อปริญญาตรี โท เอก ในสาขาที่ตอบโจทย์ประเทศ  S-Curve New S-Curve STEM  และดิจิตอล ​ เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  แม้จะมีจำนวนทุนไม่มาก ราว  40 ทุน ต่อปี  แต่กสศ. มุ่งสร้างและพัฒนาให้เป็นต้นแบบการเรียนสายอาชีพ ให้เห็นว่ามีเส้นทางความก้าวหน้าได้จริง สร้างกลุ่มเยาวชนยากจนด้อยโอกาสที่มีศักยภาพให้เป็นบุคลากรชั้นนำได้”  น.ส.ธันว์ธิดา กล่าว

น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม นวัตกรรมและทุนการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

น.ส.ธันว์ธิดา  กล่าวว่า ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรต่อเนื่อง หรือหลักสูตรเทียบโอน  ร่วมเสนอชื่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองความยากจน มีผลการเรียน มีความสามารถโดดเด่น  ​มีความสามารถพิเศษ รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ภายในวันที่ 13 ม.ค. 2563 จากนั้น  กสศ. จะมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563 ซึ่งกสศ.ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่กำลังมุ่งเน้นเรื่องสายอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเรื่องนี้ร่วมกันผลิตกำลังคนสายอาชีพด้วยกัน ช่วยกันสร้างโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนี้เห็นว่าหากเลือกเรียนสายอาชีพจะมีโอกาสเติบโตในสังคมได้และตอบโจทย์ประเทศด้วย

นายนพพร สุวรรณรุจิ อนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ  กล่าวว่า ทุนนี้ไม่เปิดให้สมัครทั่วไป แต่จะถูกเสนอขื่อโดยสถาบันการศึกษาซึ่งถือเป็นประตูด่านแรกหากสถาบันไม่เสนอชื่อ ขึ้นมา กสศ. ก็ไม่สามารถพิจารณารายชื่อได้ ​โดยคุณสมบัตินักเรียนที่จะถูกเสนอชื่อจะต้องจบ ปวส. หรืออนุปริญญา หลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน ในหลักสูตรที่สามารถเรียต่อ ป.โท ป.เอกในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ​​นักศึกษาที่จะได้รับทุนจะต้องมาจากครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อเดือน จากนั้นก็จะใช้กระบวนการพิจารณาความยากจนของ กสศ. ซึ่งจะพิจารณาจาก ​ภาระพึ่งพิง ที่อยู่อาศัย สภาพที่อยู่อาศัย ที่ดิน เกษตร  ไฟฟ้า ยานพาหนะ ​รวมทั้งจะต้องมาพิจารณา ความสามารถ เกียรติประวัติ ​ผลงาน ​รวมทั้งจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด อบายมุข ​และมีความพร้อมทางสภาพจิตใจที่จะศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

นายนพพร สุวรรณรุจิ อนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ กล่าวว่า ​ทุนนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนสูงขึ้น จากเดิมที่เคยคิดว่าเรียนอาชีวะแล้วออกไปประกอบอาชีพก็ดีแล้ว แต่บางคนมีความสามารถที่หากเรียนสูงขึ้นก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้น ดังนั้นเราจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้มีโอกาส  การให้ทุนนี้ยังจะเป็นการตอบโจทย์ประเทศเพราะในสาขาช่างบางสายต้องการการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ วิชาการที่ก้าวหน้าขึ้น โอกาสที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย  เราจำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีหลายกลุ่ม หลายประเภท ทำให้คนที่ได้เรียนสายอาชีพเติบโตขึ้นไปก้าวหน้าในอาชีพการงานได้และสามารถไปเทียบเคียงกับคนที่จบสายสามัญได้ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่อย่างนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะอยู่ระดับล่างต่อไป

นายชัชวาล ปุณขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ.หนองคาย กล่าวว่า จากที่เป็นครูสอนในด้านวิชาชีพทำให้ทราบว่ามีเด็กจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่วนมากคนที่เรียนสายอาชีพจะจบแค่ปวส. คนที่เรียนต่อระดับปริญญาตรีมีไม่ถึง 20% ถ้าคนกลุ่มนี้ได้รับโอกาสมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศต่อไป  ในส่วนของปริญญาโท ปริญญาเอกในสายอาชีพถือว่ายังมีอยู่น้อยมาก ถ้าเราได้รับทุนตรงนี้เขาจะได้ต่อยอด ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก    ถือเป็นการตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ถ้าเขาได้รับโอกาสตรงนี้ก็จะเป็นคนสำคัญที่จะไปตอบโจทย์การพัฒนาประเทศเรื่องอุตสาหกรรม ก้าวไปในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเห็นว่าควรจะขยายทุนให้กับนักเรียนที่มากขึ้นในโอกาสต่อไป  ส่วนการค้นหาเด็กๆ ส่วนตัวอยู่ต่างจังหวัด พอมารับทราบข้อมูลตรงนี้ตนมองเห็นเลยว่าลูกศิษย์คนไหนที่จะได้รับโอกาสตรงนี้ มีอยู่ในใจแล้ว  กลับไปก็จะเอาแบบฟอร์มที่ได้รับไปสำรวจคาดว่าน่าจะได้กลุ่มเด็กกลุ่มนี้ไม่ยาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสายอาชีพได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากและจะทำให้ประเทศเกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นได้ โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ เป็นโครงการที่ดีสำหรับการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสายวิชาชีพ เพราะจากการสำรวจข้อมูลพบว่ามีนักศึกษาสายอาชีพค่อนข้างขาดแคลนจำนวนมาก  การที่โครงการนี้ให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนต่อในสายอาชีพที่สำคัญและสูงขึ้นจะช่วยพัฒนาประเทศ อีกทั้งตัวนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศ ที่สำคัญยังเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวะได้เห็นว่ามีโครงการลักษณะนี้และพร้อมเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนสูงขึ้น

“ไม่ได้คิดว่าตัวเองขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วจะเป็นลิมิตทางด้านการพัฒนาการศึกษาตัวเอง เด็กจะได้มีโอกาสไปถึงระดับการศึกษาสูงๆ ถ้าพยายามมุ่งมั่นตั้งใจ ถือว่าโครงการนี้พลิกชีวิตตัวเด็กและยังได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น เพราะเด็กเหล่านี้อาจเป็นตัวผลักดันพัฒนาความก้าวหน้าในสังคมโลกได้เช่นกัน จึงอยากให้สถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะสถาบันการศึกษาเป็นหนึ่งในตัวกลางส่งต่อโอกาสให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ เพราะกสศ.จะอยู่ตรงกลางก็ไม่รู้ว่ามีนักศึกษาคนใดขาดแคลน แต่ว่าสถาบันต่างๆ จะทราบและเป็นตัวกลางเชื่อมส่งโอกาสถึงนักศึกษา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ กล่าว

อ่านประกาศ กสศ. เรื่อง รับสมัครโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ปี 2562

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2