แนะนำหนังสือสูตรห้องเรียนสุขสนุกสอน (ปรุงรสด้วยมือครู)

แนะนำหนังสือสูตรห้องเรียนสุขสนุกสอน (ปรุงรสด้วยมือครู)

หนังสือ “สูตรห้องเรียนสุข สนุกสอน” (ปรุงรสด้วยมือครู) เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาและสาระสำคัญที่จะเป็นเทคนิคให้กับคุณครู โดยได้มีการแนะนำเทคนิควิธีการสร้างห้องเรียนให้เด็กเรียนสุข และครูสนุกสอน จากการศึกษาค้นคว้าและการลงมือปฏิบัติของนักวิชาการในไทยและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเทคนิค เช่น พวกเราเชื่อหรือไม่ว่า เด็กไทยต้องการความรักก่อนความรู้ ซึ่งมาจากผลการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน โดยหนังสือได้พยายามชวนมองปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ให้เห็นเป็นโอกาสเห็นภาพที่ชัด โดยใช้วิธีการคิดที่เรียกว่า Growth Mindset ตามทฤษฎี Mindset ของ Carol S Dweck นักจิตวิทยามหาวิทยาลัย Stanford ที่ได้ทำการสรุปไว้ว่า ความเชื่อและวิธีการคิดส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม มุมมองและทัศนคติ

อีกทั้งยังรวบรวมความหมายแนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนการสอน  อาทิ  Student engagement ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากมุมมองของนักวิชาการ ในแวดวงการศึกษาของเมืองไทย ตามบริบทของประเทศไทยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้อย่างง่าย และ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
( Professional 
Learning Community – PLC ) อีกหนึ่งองค์ความรู้ที่กำลังได้รับความนิยมในแวดวงของการพัฒนาการศึกษาขณะนี้ เพราะเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครู และบุคลากรในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานทั้งองค์กร หรือทั้งเขตการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หนังสือ สูตรห้องเรียนสุข สนุกสอน (ปรุงรสด้วยมือครู) เล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณครูมีแรงบันดาลใจในการสร้างความสุขในห้องเรียน เป็นตัวช่วยให้ครูพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างไปได้อย่างมีความสุขต่อไป และทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุขสำหรับทุก ๆ คน

ผู้สนใจสามารถคลิกดาวน์โหลดและอ่านฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

 

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม