แนะนำหนังสือสูตรห้องเรียนสุขสนุกสอน (ปรุงรสด้วยมือครู)

แนะนำหนังสือสูตรห้องเรียนสุขสนุกสอน (ปรุงรสด้วยมือครู)

หนังสือ “สูตรห้องเรียนสุข สนุกสอน” (ปรุงรสด้วยมือครู) เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาและสาระสำคัญที่จะเป็นเทคนิคให้กับคุณครู โดยได้มีการแนะนำเทคนิควิธีการสร้างห้องเรียนให้เด็กเรียนสุข และครูสนุกสอน จากการศึกษาค้นคว้าและการลงมือปฏิบัติของนักวิชาการในไทยและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเทคนิค เช่น พวกเราเชื่อหรือไม่ว่า เด็กไทยต้องการความรักก่อนความรู้ ซึ่งมาจากผลการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน โดยหนังสือได้พยายามชวนมองปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ให้เห็นเป็นโอกาสเห็นภาพที่ชัด โดยใช้วิธีการคิดที่เรียกว่า Growth Mindset ตามทฤษฎี Mindset ของ Carol S Dweck นักจิตวิทยามหาวิทยาลัย Stanford ที่ได้ทำการสรุปไว้ว่า ความเชื่อและวิธีการคิดส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม มุมมองและทัศนคติ

อีกทั้งยังรวบรวมความหมายแนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนการสอน  อาทิ  Student engagement ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากมุมมองของนักวิชาการ ในแวดวงการศึกษาของเมืองไทย ตามบริบทของประเทศไทยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้อย่างง่าย และ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
( Professional 
Learning Community – PLC ) อีกหนึ่งองค์ความรู้ที่กำลังได้รับความนิยมในแวดวงของการพัฒนาการศึกษาขณะนี้ เพราะเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครู และบุคลากรในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานทั้งองค์กร หรือทั้งเขตการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หนังสือ สูตรห้องเรียนสุข สนุกสอน (ปรุงรสด้วยมือครู) เล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณครูมีแรงบันดาลใจในการสร้างความสุขในห้องเรียน เป็นตัวช่วยให้ครูพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างไปได้อย่างมีความสุขต่อไป และทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุขสำหรับทุก ๆ คน

ผู้สนใจสามารถคลิกดาวน์โหลดและอ่านฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

 

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2