สื่อประชาสัมพันธ์ เวที “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”

สื่อประชาสัมพันธ์ เวที “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”

เอกสารประกอบกิจกรรมร่วมเรียนรู้
แบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนมุมมอง

โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา