ยะลาจับมือ 45 หน่วยงาน เดินหน้าสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รุกช่วยเด็กด้อยโอกาสในจังหวัด

ยะลาจับมือ 45 หน่วยงาน เดินหน้าสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รุกช่วยเด็กด้อยโอกาสในจังหวัด

เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับภาคีจังหวัดยะลา นำโดยพ่อเมืองอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน Kick Off การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา จำนวน 45 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ คือ อำเภอรามัน อำเภอยะหา และอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ก่อนจะขยายผลดำเนินการในพื้นที่อำเภออื่นต่อไป ในเวทีนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าและสร้างความร่วมมือให้แก่กลไกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดยะลา โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาท้องถิ่น นักการศึกษา คณะกรรมการ คณะทำงาน เข้าร่วม