ยะลาจับมือ 45 หน่วยงาน เดินหน้าสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รุกช่วยเด็กด้อยโอกาสในจังหวัด

ยะลาจับมือ 45 หน่วยงาน เดินหน้าสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รุกช่วยเด็กด้อยโอกาสในจังหวัด

เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับภาคีจังหวัดยะลา นำโดยพ่อเมืองอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน Kick Off การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา จำนวน 45 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ คือ อำเภอรามัน อำเภอยะหา และอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ก่อนจะขยายผลดำเนินการในพื้นที่อำเภออื่นต่อไป ในเวทีนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าและสร้างความร่วมมือให้แก่กลไกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดยะลา โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาท้องถิ่น นักการศึกษา คณะกรรมการ คณะทำงาน เข้าร่วม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2