Workshop คุณธรรม ความโปร่งใส และการควบคุมภายใน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Workshop คุณธรรม ความโปร่งใส และการควบคุมภายใน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Workshop คุณธรรม ความโปร่งใส และการควบคุมภายใน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดย คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยายพิเศษ มีผู้จัดการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงานและที่ปรึกษารวมประมาณ 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม