Workshop การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

Workshop การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โดยคณะที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง (TRIS) มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรวมประมาณ 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม