แผนที่ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง

แผนที่ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง

ร่วมสร้างโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้เรียนต่อสายอาชีพขั้นสูง
และพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง