‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ เติมบุคลากรตรงโจทย์ เสริมแกร่งด้วยคุณภาพ เพื่อโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ เติมบุคลากรตรงโจทย์ เสริมแกร่งด้วยคุณภาพ เพื่อโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

ประเทศไทยมีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลราว 2,000 แห่ง มีทั้งที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง เกาะแก่ง พื้นที่ชายขอบ และพื้นที่เสี่ยงภัย โรงเรียนเหล่านี้แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีบริบทเฉพาะที่ทำให้ไม่สามารถควบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงได้ ในทางกลับกัน ยิ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เหล่านี้ แต่ปัญหาหลักของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ยังแก้ไม่ตกมาโดยตลอดก็คือ อัตราการโยกย้ายของครูที่มีสูง ทำให้ขาดแคลนครูและบุคลากร เด็ก ๆ จึงไม่ได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยสอดคล้องไปกับการที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จึงเกิดขึ้นภายใต้เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการสร้างโอกาสสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเพื่อกลับมาเป็นครูรุ่นใหม่และมีองค์ความรู้เฉพาะในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามบริบทของชุมชน การเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กในพื้นที่ห่างไกล จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล ทั้งยังมีบทบาทของการเป็นครูนักพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้แก่ชุมชนที่เป็นภูมิลำเนาของตนเอง

“ครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาคุณครูโยกย้ายในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เราประสบปัญหาว่าโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล อัตราการโยกย้ายสูงเพราะไม่ใช่คนพื้นถิ่น กสศ. เองก็มองว่า วิธีลดความเหลื่อมล้ำที่ดี คือการทำให้คนในพื้นถิ่นซึ่งโอกาสในการเรียนต่อต่ำอยู่แล้ว ได้มาเรียนเพื่อเป็นครูและกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองได้ ทำให้ได้แต้มต่ออีกหลายต่อ ครูรัก(ษ์)ถิ่น จึงเกิดขึ้นจากเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสให้คนพื้นถิ่นได้มาเรียนครู เท่าที่ดำเนินการมาระยะหนึ่ง เราพบว่าเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถเรียนรู้ได้ดี สามารถดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย และหากดูจากคุณลักษณะของนักศึกษาครูชุดแรก หรือรุ่นที่ 1 เท่าที่ติดตามดูอย่างต่อเนื่องก็ถือว่า พวกเขาเป็นกลุ่มนักศึกษาที่น่าสนใจ”

ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น อธิบายถึงจุดเริ่มต้นและจุดประสงค์ของโครงการไว้ในงานประชุมวิชาการ ‘Education Journey 50 ปี การศึกษาไทย’ วงเสวนาหัวข้อ ‘ถอดบทเรียนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจากโมเดลกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย’ เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา

ดร.ศุภโชค เล่าต่อไปว่า พอผลิตครูเพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองแล้ว เลยเกิดโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วย เพื่อไปเตรียมโรงเรียนสำหรับน้อง ๆ ที่จบครูให้กลับไปทำงานที่โรงเรียนปลายทางอย่างมีคุณภาพ เพราะวัฒนธรรมการทำงานบางอย่างของโรงเรียนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้มีแรงเสียดทานบางอย่าง หรืออาจมีอุปสรรคเฉพาะของการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น จึงจะมีทีมจากโครงการเข้าไปช่วยปรับกระบวนการทางความคิดของคุณครูในโรงเรียนปลายทางเข้าร่วมโครงการกับเรา เพื่อปรับวัฒนธรรมของโรงเรียน และหาจุดเชื่อมโยงสำคัญในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน และกระตุ้นให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง

“กระบวนการทำงานที่สำคัญของโครงการนี้คือ เราจะสร้างทีมขึ้นมาอีกทีมหนึ่ง ผมเรียกว่า ทีมหนุนเสริม เป็นกลุ่มที่ใช้กลุ่มพลังเดิม ต้นทุนเดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาในโครงการคุรุทายาท หรือกลุ่มชมรมนักจัดการศึกษาในพื้นที่สูง จุดเด่นประการหนึ่งของโครงการเหล่านี้ก็คือ การหมุนโรงเรียน วิธีนี้เป็นการหมุนในแนวระนาบด้วยตัวโรงเรียนเอง และด้วยเพื่อน ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ กันเอง”

นอกจากนี้ เรายังได้บทเรียนสำคัญจากการที่ กสศ. ทำโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Teacher and School Quality Program : TSQP) นั่นคือ การต้องมีเป้าหมายของโรงเรียนที่ชัดเจน เราจะมีการวางโครงสร้างให้โรงเรียนทำระบบฐานข้อมูลหรือ  Q – Info ที่ กสศ.พัฒนาขึ้น ซึ่งจะให้เห็นข้อมูลร่วมกัน เพื่อติดตามปัญหาหรือพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้ นอกจากนี้ จะต้องมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้เกิดขึ้น หรือที่เรียกว่า กระบวนการ PLC ในการให้ทุกฝ่ายมาพูดคุยกันและออกแบบการศึกษาไปพร้อมกันเพื่อทำให้โรงเรียนเข้มแข็งอย่างมีทิศทาง

“กระบวนการ PLC ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนชัดเจน บางโรงเรียนอาจจะมี PLC ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียน หรือบางโรงเรียนอาจเป็นเรื่องโรงเรียนสกปรกบ้าง บางโรงเรียนอาจคุยกันเรื่องระเบียบวินัยเด็ก แต่ PLC ที่เราให้ความสำคัญจริง ๆ เป็นเรื่องของการเรียนรู้ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราค้นพบว่า เราจะต้องผลักดันโรงเรียนให้คุยเรื่องนี้มากขึ้น

“แต่เวลาผมจะต้องเข้าไปเตรียมโรงเรียนให้พร้อม เราเลือกทำทั้งหมดไม่ได้ เพราะโรงเรียนขนาดเล็กจะมีข้อจำกัด ทั้งเรื่องคนไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหาร เพราะเราค้นพบว่าโรงเรียนเหล่านี้ อายุการทำงานในพื้นที่จริง ๆ มีไม่ถึง 5 ปี ผู้บริหารส่วนใหญ่อยู่กันแค่ปีสองปีเท่านั้น บางคนเพิ่งขึ้นเป็นผู้บริหารใหม่แล้วถูกให้ต้องไปอยู่ที่นั่นยังไม่มีประสบการณ์ใด ๆ สวนทางกับปัญหามากมาย อันนี้คือประเด็นปัญหาหนึ่ง”

ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ เล่าต่อว่า ผลลัพธ์จากการทำงานในพื้นที่ เมื่อดูจากข้อมูลการศึกษากลุ่มโรงเรียนในภาคเหนือ เรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT หรือผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เดิมเราพบว่าเด็กโรงเรียนกลุ่มนี้ต่ำมาก แต่ 3 ปีผ่านไปเมื่อมีโครงการเหล่านี้เข้าไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ NT หรือ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติสูงขึ้นหลายโรงเรียน หมายความว่า พลังเดิมที่มีอยู่ในโรงเรียน สามารถเปลี่ยนแปลงเด็กให้ NT สูงขึ้นได้ภายใน 3 ปี

ในช่วงท้าย ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ ได้ให้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ว่า ประการแรก คือการใช้กระบวนการ PLC เป็นคานงัดสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ประการที่สอง การหนุนเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อลดภาระงานธุรการของครู ต้องมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มีแหล่งความรู้และองค์ความรู้ที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้สำคัญให้แก่ครู โดยเน้นเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นที่ห้องเรียน

ประการสุดท้าย ผู้บริหารเป็นตัวแปรสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลง จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อให้มีเป้าหมายชัดเจน ใช้ฐานข้อมูลได้ และทำงานเป็นเครือข่าย มีเจตคติที่ดีไม่ว่าความทุ่มเท มีอุดมการณ์ และมีความเป็นนักพัฒนา รวมถึงต้องมีการสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาโรงเรียนแก่ผู้บริหารโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2