สรุปการประชุมเวทีนวัตกรรมท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา วันที่ 8 มิ.ย. 2563

สรุปการประชุมเวทีนวัตกรรมท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา วันที่ 8 มิ.ย. 2563