สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
Equitable Education Research Institute (EEFI)

เพราะการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานี้มีความมุ่งหวังจะพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทยอย่างรอบด้าน กสศ. จึงจัดตั้ง สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา รวมถึงวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของครู พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการยกระดับความสามารถของคนไทย

https://research.eef.or.th/

5 คุณค่าหลักของการดำเนินงาน

Quality and Professionalism

การทำงานด้วยมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ รวมถึงการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพในระดับสูงสุด เพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

Integrity and Responsibility

การทำงานด้วยความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่องบประมาณแผ่นดินจากภาษีประชาชน ตลอดจนเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนกองทุนฯ รวมทั้งการทำงานกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของ กสศ.

Impact and Independence

การทำงานด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของ กสศ. ให้ได้มากที่สุด ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เชิงระบบเพื่อศึกษาโอกาสในการแก้ปัญหา และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่างๆ อย่างถูกต้องแม่นยำ ผ่านการบริหารจัดการที่เป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

Human-centered 0rganization

เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญสูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ เพื่อดึงเอาศักยภาพทั้งด้านวิชาการและจิตใจของบุคลากร มาสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรในองค์กร

Engage and Inclusive

การทำงานพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ใกล้ชิดกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ จากพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่เชื่อมั่น และไว้วางใจจากผู้ใช้งาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่

วสศ. กำลังทำอะไรอยู่บ้าง

 1. นวัตกรรมการเงินเพื่อการศึกษา
  (Innovative Education Financing Program)
 2. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
  (Early Childhood Development Program)
 3. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและระบบสารสนเทศ
  (EdTech and IS Program)
 4. วิจัยระบบการศึกษา
  (Education System Research Program)
 5. นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  (Learning Innovation Program)
 6. นวัตกรรมการจัดการพื้นที่
  (Area-based Innovation Management Program)
 7. นวัตกรรมการประเมินผลโครงการ
  (Innovative Program Evaluation)

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวสศ.

เข้าสู่ฐานข้อมูลสำคัญ

เว็บไซต์ฐานข้อมูล

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2