ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”  ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งแบบยืนยันการรับทุนมาที่อีเมล potential@eef.or.th ภายในวันที่ 25 ส.ค. 2564

โดยผู้รับทุนจะมีปฏิทินกิจกรรมการภายใต้โครงการ ดำเนินงานดังนี้

กิจกรรมระยะเวลา
ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ20 สิงหาคม 2564
การยืนยันการรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ20 – 25 สิงหาคม 2564
ผู้รับทุนส่งเอกสารเพื่อเตรียมการทำสัญญารับทุน5 – 15 กันยายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รอบที่ 1 และรอบที่ 2ภายในเดือนตุลาคม 2564

*กรณีผู้รับทุนที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.)

1. ผู้รับทุนต้องยุติการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2. ส่งเอกสารการยืนยันการยกเลิกการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่มีอีเมล potential@eef.or.th

ดาวโหลดแบบยืนยันการรับทุน : คลิก