ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”  ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส่งแบบยืนยันการรับทุนมาที่อีเมล potential@eef.or.th ภายในวันที่ 25 ส.ค. 2564

โดยผู้รับทุนจะมีปฏิทินกิจกรรมการภายใต้โครงการ ดำเนินงานดังนี้

กิจกรรมระยะเวลา
ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ20 สิงหาคม 2564
การยืนยันการรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ20 – 25 สิงหาคม 2564
ผู้รับทุนส่งเอกสารเพื่อเตรียมการทำสัญญารับทุน5 – 15 กันยายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รอบที่ 1 และรอบที่ 2ภายในเดือนตุลาคม 2564

*กรณีผู้รับทุนที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.)

1. ผู้รับทุนต้องยุติการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2. ส่งเอกสารการยืนยันการยกเลิกการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่มีอีเมล potential@eef.or.th

ดาวโหลดแบบยืนยันการรับทุน : คลิก

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2