ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2566

ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :

  • ประกาศผลการคัดเลือกทุนพระกนิษฐา ปี 2566 คลิก
  • แบบตอบรับเป็นผู้รับทุนโครงการ ฯ คลิก
  • หนังสือรับรองข้อมูลของผู้รับทุนการศึกษา คลิก