สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562