สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563