สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562