ประกาศ กสศ. เรื่อง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา 2566

ประกาศ กสศ. เรื่อง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา 2566

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถพิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาและการพัฒนาตามศักยภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงร่วมกับมูลนิธิก้าวคนละก้าว ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา 2566

จึงขอเชิญชวนเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส สถานศึกษา และองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ร่วมแสดงความประสงค์เพื่อขอรับทุนหรือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนได้กำหนด ดังนี้

ขั้นตอนการแสดงความจำนงขอรับทุนและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุน

1) สถานศึกษาหรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนการเสนอชื่อ
– ประกาศโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา 2566 คลิกดาวน์โหลด
– เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกดาวน์โหลด
– โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ คลิกดาวน์โหลด

2) กำหนดยื่นแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
3) เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบของผู้รับขอทุน
– ข้อมูลองค์กร / นักเรียนที่ได้เสนอชื่อรับทุน
– ข้อมูลผู้ขอรับทุน / ข้อมูลผลการศึกษา
– การรับรองข้อมูลผู้ขอรับทุน

ผู้เสนอโครงการควรศึกษาเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 02-079-5475 กด 9 
ในวันและเวลาราชการ