เข้าร่วมเลย! หลักสูตรฟรีออนไลน์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสมอภาคและความครอบคลุมในการศึกษา และมุ่งสู่ผลการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

เข้าร่วมเลย! หลักสูตรฟรีออนไลน์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสมอภาคและความครอบคลุมในการศึกษา และมุ่งสู่ผลการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

หลักสูตร ‘ความเสมอภาคและความครอบคลุมในการศึกษา’ เป็น ชุดความคิด ความรู้ และทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ #SDG4 หรือ #เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และเรียนรู้วิธีลดความเหลื่อมล้ำในบริบทของคุณเอง เนื้อหาหลักสูตรจะนำพาคุณไปสู่ #การพลิกโฉมระบบการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับโลก ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน มากกว่านั้นหลักสูตรนี้ยังครอบคลุมความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านนโยบาย การจัดหาเงินทุน ความเป็นผู้นำ ไปจนถึงบริบทในห้องเรียน ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ประโยชน์จากศาสตร์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยี ข้อมูล และหุ้นส่วนความร่วมมือ

ระบบการศึกษาในปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากให้มอบการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงผู้เรียนทุกคน ในขณะที่พลิกโฉมเนื้อหาและระบบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต Equity and Inclusion in Education เป็นหลักสูตรออนไลน์ ฟรี แบบเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งประกอบด้วย 10 บทเรียน โดย ยูเนสโก กรุงเทพฯ ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับ สำนักงานยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (UNICEF EAPRO), องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และ Save the Children และเป็นเจ้าภาพโดย UN SDG Academy หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงความท้าทายต่อความเสมอภาคและการไม่แบ่งแยกในการศึกษา และจะมอบการเรียนรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพนี้ ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจะครอบคลุมแนวคิดพื้นฐาน คำศัพท์ และวิธีการทั้งหลายจากแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแต่นโยบายและการจัดหาเงินทุนไปจนถึงความเป็นผู้นำด้านการศึกษาและศาสตร์การสอนในชั้นเรียน ตลอดจนความร่วมมือทางด้านการศึกษาต่าง ๆ และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกโฉมระบบการศึกษาให้เสมอภาคและครอบคลุมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังนำเสนอตัวอย่างเชิงปฏิบัติและกรณีศึกษาในชีวิตจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พิจารณาด้วย

หลักสูตรรูปแบบภาษาอังกฤษพร้อมคำบรรยายภาษาไทยตลอดทั้งหลักสูตร พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จหลักสูตร

ตัวอย่างบทเรียน

  1. ความเสมอภาคทางการศึกษาคืออะไร
  2. นโยบายและกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อความเสมอภาค
  3. นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการศึกษาเพื่อความเสมอภาค
  4. จุดเน้นกลไกการส่งมอบแบบกระจายอำนาจและแผนการออกแบบการเรียนรู้
  5. ความเป็นผู้นำทางการศึกษา
  6. การพัฒนาวิชาชีพครู
  7. การศึกษาเพื่อความเสมอภาคและทั่วถึงในห้องเรียน
  8. การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  9. ข้อมูลและเทคโนโลยี
  10. ความร่วมมือเพื่อการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ

ท่านสามารลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่ https://www.edx.org/course/equitable-education